TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Rektori köszöntő

Rektori köszöntő

Rektori köszöntő

Dr. Mészáros Kálmán rektor

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet!”

(Máté 28,19)

Nagy szeretettel köszöntöm a Baptista Teológiai Akadémia honlapján. Örömünkre szolgál, hogy őszintén érdeklődik a hittudományi intézetünkben folyó oktatás részletei felől.

Küldetésünk lényege és alapja Jézus Krisztustól kétezer évvel ezelőtt kapott misszióparancs teljesítése. Miután Jézus nyilvánosan bemerítkezett a Jordán folyóban, ettől kezdve hivatalosan is elkezdte világmegváltó szolgálatát. Kiválasztott 12 tanítványt, akiket beavatott az Isten országának titkaiba. Három éven át naponta tanította őket, megosztotta velük életének minden részletét. Miután tanúivá váltak határt nem ismerő szeretetének, élete feláldozásának, feltámadásának és mennybemenetelének, rájuk bízta az örök élet örömhírének továbbadását minden ember számára. Ez a világraszóló üzenet a Szentlélek által felkészített hithősök, igehirdetők és evangélisták által, nemzedékek hűséges helytállása során hazánkba is elérkezett, akik közül sokan vértanúvá is váltak.

A bibliai eredetű hitvalló bemerítést gyakorló baptisták senkit nem keresztelnek meg addig, amig valaki hitéről nem tesz tanúságot és bemerítését önként nem kéri. Ez azt jelenti, hogy az Isten világa iránt érdeklődő embert akár a családjában, akár a gyülekezetében, akár intézményi szinten a hit alapjairól felkészítő tanításban kell részesíteni, ahogyan ezt a keresztény ősegyházban is gyakorolták a katehetikai oktatás nyomán.

A reformáció idején az anabaptisták közösségében a gyermekeket és a fiatalokat a Biblián keresztül tanították meg írni és olvasni úgy a családi közösségben, mint a gazdaságaikban létrehozott habánudvarok iskolarendszerében. Habán udvarház volt Sárospatakon is, melyet az I. Rákóczi György fejedelem által letelepített anabaptisták hoztak létre. Sárospatakon tanított a nemzetközileg ismert, kiváló pedagógus Comenius (magyar nevén Szeges János) 1650-1654 között, aki maga is hivatkozott az anabaptista habánok összetartására, hithűségére, a gyermeknevelésben és a tanításban megmutatkozó példás magatartására.

Ezt a nemes hagyományt vették át és gyakorolják ma is a baptisták hazánkban épp úgy, mint világszerte. A 19. században újult lendülettel elinduló baptista ébredési mozgalom a Biblia módszeres terjesztése és tanítása által erősödött meg a Kárpát-medencében. A gombamód szaporodó magyar és más nemzetiségű gyülekezetekben a Szentírás anyanyelvi tanítását tették a főhelyre. ehhez azonban képzett tanítókra, evangélistákra, igehirdetőkre és lelkipásztorokra volt szükség.

Kezdetben néhány hetes, vagy hónapos továbbképzésben részesültek a frissen megalakult gyülekezetek vezetői és igehirdetői, de egyre nagyobb igény mutatkozott a módszeres és rendszeres, alaposabb teológiai tanulmányokra. Az első képzett igehirdetők külföldi hittudományi intézetekben kaptak teológiai kiképzést. Elsősorban Németországban, Angliában, illetve Amerikában.

Magyarországon a törvényes elismerés után 1906-ban kezdődött meg hivatalosan a teológiai oktatás Budapesten. Ettől kezdve intézményünket a Biblia tekintélyét feltétlen tiszteletben tartó, a Szentírás eredeti tanításához ragaszkodó, teológiai szélsőségektől mentes evangéliumi, konzervatív alapelveket valló és képviselő felsőoktatási intézményként tartjuk számon.

A Baptista Teológiai Akadémia fenntartója a Magyarországi Baptista Egyház. A hittudományi intézetünkben oktató tanárok a szükséges tudományos felkészültség mellett, hitbeli elkötelezettséggel és gazdag missziós tapasztalattal és gyakorlattal végzik munkájukat.

A technikailag jól felszerelt előadókban három képzési területen folyik az oktatás: Teológia BA, Teológia MA, illetve Kántor BA szakon. Mindhárom szakra szeretettel várjuk a jelentkezőket felekezeti háttértől függetlenül.

Reméljük, hogy honlapunk információi lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről és mélyebben megismerkedjen Akadémiánkon folyó oktatás szerkezetével és sokoldalú képzési rendszerével. Isten áldását kívánom honlapunk minden látogatója számára! 

Dr. Mészáros Kálmán

a Baptista Teológiai Akadémia rektora

Videós bemutatkozás

Rektori hírek

Megszakítás