TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Minőségügyi és Akkreditációs Intézet

Minőségügyi és Akkreditációs Intézet

Minőségügyi és Akkreditációs Intézet

A 115 éves Baptista Teológiai Akadémia a baptista hitvallás szellemében olyan keresztény szakembereket nevel, akik készek személyes életvitelüket szolgálatra elhívó Uruk, Jézus Krisztus iránymutatásához igazítani. Azokkal, akik nem rendelkeznek ilyen elhívással, de hiánya feszíti őket, célunk, hogy ne csak megismerjék a keresztény hit alapigazságait és művelésének mibenlételét, hanem készek legyenek ezek hiteles képviseletére a közélet minden területén. Oktató-nevelő munkánkkal tehát nemcsak a Magyaroszági Baptista Egyház (Fenntartó) elvárásainak teszünk eleget, hanem a magyar társadalom közérdekű kérdéseire gyakorlati megoldást kínáló szakértelmiség (lelkész, misszionárius, civil teológus) képzését végezzük.

A BTA-án belül a rektor és helyettesei felelősek az intézmény felsőoktatási törvényben foglaltak szerinti működtetéséért. A Minőségügyi és Akkreditációs Intézet ebben a munkájukban nyújt szakmai segítséget. Követi az Akadémiával szemben támasztott egyházi és közéleti követelmények alakulását és az ezeknek való megfelelést. A lelki élet gyakorlásával és tudományos művelésével kapcsolatos egyházakon túlmutató igények feltárásával és ezek kielégítésével segíti egyházi megbízója illetve a magyar állam nemzetstratégiai céljainak megvalósulását. A 2021. január 28. alakult intézet munkatársai az oktatás tartalmi és szervezeti felépítésének és minőségi színvonalának aktív alakitói (MAB auditok) azokon a fórumokon keresztül, amelyek az érvényben lévő Európai Uniós normák figyelembe vételével (ESG 2015) működnek. Munkája kiterjed a megbízói igények felmérésétől a hallgatói elégedettség mérésén keresztül az alkalmazásba kerülők beválásának, illetve pályájuk alakulásának a vizsgálatáig. Tájékozódása a fenntartó egyházon és intézményein belüli, de azon túl is megjelenő hitéleti és szakmai követelményekre irányul követve a változó körülmények hatását képzésünk megfelelőségére nézve.

Az Intézet minőségi szemlélete abból a hitből táplálkozik, hogy a Teremtő Isten az, aki meghatározta mindenkorra mi tekinthető jónak és mi nem, s mi az, ami a „halál kultúrájához” vezet. Főiskolán tanári kara oktató-nevelői erőfeszítése a Bibliában kijelentett definícióra és annak Jézus Krisztus által való értelmezésére épít. A MAI ennek kimunkálásában törekszik támpontokat adni és azok megvalósulását a Szentlélek vezetésével ellenőrizni.

Az Intézet munkatársai László Gábor főtitkár, Urbán Gedeon Tanulmányi vezető, igazgatója Prof. em. Dr. Veres Sándor Péter.

Megszakítás