TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Díjak és díjazottak

Díjak és díjazottak

Díjak és díjazottak

Páth Géza díj

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a főiskola egykori dékánja tiszteletére Páth Géza-díjat alapított. A díj célja a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő, a hallgatói közösségben aktívan szolgáló, a gyakorlóhelyen példásan helytálló, hiteles keresztyén életet élő hallgatók elismerése.

Dr. Páth Géza (1923-2012)

Baptista lelkipásztor, teológiai tanár és egyházzenész

Középiskolai tanulmányait követően, a Baptista Teológiai Szemináriumban szerzett lelkészi oklevelet 1945-ben. A Pázmány Péter Bölcsészettudományi Egyetem görög-latin-művészettörténet szakán szerzett tanári diplomát 1950-ben, majd ugyanott doktori fokozatot 1959-ben. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan zenei tanulmányokat is végzett hegedű, orgona és zeneszerzés szakokon. Teológiai, nyelvészeti és zenei tanulmányai során szerzett tudását bőven kamatoztatta egyházunkban és Teológiánkon végzett szolgálatai idején. 1951-ben a Rákospalotai Baptista Gyülekezet segédlelkészeként avatták lelkipásztorrá, majd pásztori szolgálatát 1953-tól a Budapest-Nap utcai Baptista Gyülekezetben folytatta. Még 1949-ben kezdte meg oktatói tevékenységét a baptista teológián, az intézetünkben 1958-tól 1961-ig az igazgatói tisztséget is betöltötte. Az ő igazgatói szolgálata idején került sor a tanulmányi rend és a teológiai képzés módosítására. Attól az időtől kezdve érettségihez kötötték a teológiai felvételt, és nagy hangsúly helyeződött a héber és görög nyelv oktatására is. Hátratételt is szenvedett az akkori államhatalom részéről.  Felszólították, hogy válasszon a polgári és a lelkészi állás között. (Az akkori hatalmi rendszer az oktatást polgári állásnak tekintette.) Dr. Páth Géza a lelkipásztori szolgálatot választotta, és 1961 tavaszán lemondott a teológiai tanárságról. Nem sokkal később azonban elvették a lelkészi igazolványát, azzal az „indokkal”, hogy túl sokat foglalkozik a fiatalokkal. A lelkészi igazolványát többé nem is kapta vissza. 1972-től azonban a Teológiára visszakerülhetett tanítani. 1990-től az intézmény dékánja lett, majd miután az 1993. évi felsőoktatási törvény a Baptista Teológiai Akadémiát főiskolai besorolásban részesítette, 1994-1996 között intézményünk főigazgatói tisztségét töltötte be. Zenei munkássága is jelentős. 1949-1953 között a rákospalotai énekkar karvezetője, az 1960-as években a Nap utcai gyülekezet orgonistája volt. „A hit hangjai” gyülekezeti énekeskönyv (1960) szövegi bizottságában az „Evangéliumi vegyeskarok” (1968) szerkesztőbizottságában, valamint az „Énekeljünk az Úrnak!” (1985) kórusgyűjtemény szövegi és zenei szerkesztésében vett részt, nagyszerűen hasznosítva egyházzenei műveltségét. A Magyarországi Baptista Egyház 2002-ben Spurgeon-díjjal ismerte el sokrétű munkásságát.

Dr. Páth Géza testvér odaszánt élete és gyümölcsöző szolgálata tündöklő példa előttünk.  A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2022. augusztus 31-i ülésén teljes egységben hozott döntést a Páth Géza-díj alapításáról és szabályzatának elfogadásáról.

Udvarnoki András díj

Az alapító-igazgató tiszteletére 2016-ban alapított Udvarnoki András-díjat azok kaphatják, akik az Akadémia életében kiváló oktatói, kutatói, tudományos, publikációs, művészeti, vagy vezetői tevékenységet végeztek és őrzik a Teológia hagyományait és értékeit.

Az Udvarnoki András díj díjazottjai

2016

Dr. Beharka Pál

2016

Hetényi Attila

2017

Dr. Gerzsenyi László

2017

Győri Kornél

2020

Dr. Szabó Zoltán

2022

Dr. Almási Mihály

2022

Hegyi András

2023

Dr. Szebeni Olivér

2023

Nemeshegyi Zoltán

Dr. Beharka Pál

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2016-ban alapította az Udvarnoki András-díjat a kiemelkedő színvonalon végzett oktatói, kutatói, tudományos, publikációs, művészeti, vezetői vagy ezeket hatékonyan segítő munkának, továbbá a Baptista Teológiai Akadémia hagyományai és értékei megőrzésének és gyarapításnak elismerésére.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2016-ban az Udvarnoki András-díjat Dr. Beharka Pál részére adományozza.

Dr. Beharka Pál a Baptista Teológiai Akadémia Professor Emeritusa 1929. június 24-én született Budapesten. Egyházzenei tevékenységét egészen fiatalon kezdte Budán, a Hegyalja úti Árvaházi Baptista Gyülekezetben, mint harmonista. Zenei tehetsége már ekkor megmutatkozott. A Nemzeti Zenede hallgatójaként orgonatanulmányokat folytatott: Tanárai: dr. Vasady Lajos, Ákom Lajos és Hammerschlag János voltak. Zeneszerzést Lisznyay Szabó Gábortól, Szervánszky Endrétől és Hammerschlag Jánostól tanult. 1952-től visszavonásig az Újpesti Baptista Gyülekezet első számú orgonistája volt.

1957-től közel hat évtizeden át – egészen az elmúlt tanévig – meghatározó oktatója volt a Baptista Teológiai Akadémiának. Kántorok és lelkipásztorok generációinak tanított egyházzenét, orgona-, illetve harmóniumjátékot, valamint karvezetést. Évtizedeken át a Baptista Egyház Központi Énekkarának orgonakísérőjeként és másodkarnagyaként tevékenykedett.

2012-ben Professor Emeritus kinevezést kapott a Baptista Teológiai Akadémián.

Zenepedagógiai munkásságát maradandóan képviseli a Gyülekezeti orgonajáték c. műve, amely több kiadásban megjelenve, a testvéregyházak intézményeiben is alapvető tankönyvként szolgál. Számos baptista egyházzenei kiadvány szerkesztését irányította. Szívügye volt mindig az új generációk bekapcsolása a zenei életbe.

Számos orgonahangversenyt adott itthon és külföldön. Orgonajátékát hanglemezek, és CD-k őrzik. Zenei munkásságát 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével ismerték el. 2001-ben Újpest város Önkormányzatától Újpestért-díjat kapott. 2005-ben a Magyarországi Baptista Egyház a tudomány, a művészet, a misszió és a társadalom területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Spurgeon-díjban részesítette.

2005-ben díszdoktorrá avatták a kaliforniai Biola Egyetemen.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa nagyra értékelve Dr. Beharka Pál Professor Emeritus hosszú évtizedeken át végzett példamutató, magas színvonalú oktatói, kutatói, művészeti munkáját – amellyel számos teológus- és kántornemzedék zenei tudását, ének-zene iránti szeretetét, valamint művészeti elkötelezettségét munkálta –, számára az Udvarnoki András-díjat adományozza.

Hetényi Attila

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2016-ban alapította az Udvarnoki András-díjat a kiemelkedő színvonalon végzett oktatói, kutatói, tudományos, publikációs, művészeti, vezetői vagy ezeket hatékonyan segítő munkának, továbbá a Baptista Teológiai Akadémia hagyományai és értékei megőrzésének és gyarapításnak elismerésére.

A Baptista Teológiai Akadémia 2016-ban Hetényi Attila részére adományozza az Udvarnoki András-díjat.

Hetényi Attila a Baptista Teológiai Akadémia nyugalmazott professzora és főigazgató-helyettese 1932. december 4-én született Gyomán. Lelkipásztori szolgálatot végzett 1957 és 1992 között: Budapest-Pestlőrincen, Nagyvarsányban és a Budapest-Wesselényi utcai Gyülekezetben.

Közegyházi tevékenységei: hosszú időn át elnökként vezeti a Magyarországi Baptista Egyház Irodalmi és Tanulmányi Bizottságát; az 1967-es Baptista Hitvallás egyik szerkesztője, illetve az Énekeskönyv Bizottság tagja volt.

1967-ben bekapcsolódott a Baptista Teológiai Szeminárium oktatói munkájába. 1971-ben az Ószövetségi Tanszék vezetője lett. Eközben 1977 és 1981 között az intézmény dékánjaként, majd 1996-tól közel tíz éven át Akadémiánk főigazgató-helyetteseként tevékenykedett.

1980-ban teológiai tudományos kutatómunkát folytatott a Zürich-Rüschlikon-i International Baptist Theological Seminary-ben.

Munkássága idején tagja volt a Magyar Bibliatanács Ószövetségi Szakfordító Bizottságának, a Magyar Hebraisztikai Társaságnak, és a Keresztény-Zsidó Társaságnak is. A Magyar Bibliatanács által kiadott Bibliai Atlasz fordítója, a Deuterokanonikus bibliai könyvek lektora és szerkesztője, illetve számos más Magyarországon megjelent tudományos könyv szaklektora.

A mai baptista lelkipásztorok nagy része tőle tanulta a különböző ószövetségi tárgyakat. A lelkipásztor-továbbképző tudományos konferenciákon évtizedeken át magas szintű előadásokkal segítette újabb ismeretekhez szolgatársait.

2004-ben a Protestáns Média Alapítvány megkeresésére bekapcsolódott a Károli Biblia revíziós munkájába.

2006-ban a Magyarországi Baptista Egyház a tudomány, a művészet, a misszió és a társadalom területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Spurgeon-díjban részesítette.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa, nagyra értékelve Hetényi Attila nyugalmazott teológiai professzor évtizedeken át végzett példamutató, magas színvonalú oktatói, kutatói, valamint intézményszervező és -vezető munkáját – amellyel számos teológus-nemzedék Biblia iránti szeretetét, hittudományi ismeretének elmélyítését és tudományos elkötelezettségét munkálta – kiemelkedő bibliatudományi életművének elismeréseképpen, részére az Udvarnoki András-díjat adományozza

Dr. Gerzsenyi László

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2016-ban alapította az Udvarnoki András-díjat a kiemelkedő színvonalon végzett oktatói, kutatói, tudományos, publikációs, művészeti, vezetői vagy ezeket hatékonyan segítő munkának, továbbá a Baptista Teológiai Akadémia hagyományai és értékei megőrzésének és gyarapításnak elismerésére.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2017-ben az Udvarnoki András-díjat Dr. Gerzsenyi László részére adományozza.

Gerzsenyi László Záhonyban született 1931-ben, Gerzsenyi Albert baptista lelkipásztor első gyermekeként. 1946-ban Gyulán bemerítkezett. 1950-től a Baptista Teológiai Szemináriumban tanult. Lelkipásztorként szolgált a Budapest Nap utcai, az újfehértói, a péceli, az újpesti, a clevelandi, majd újból a péceli gyülekezetben. Ezt követően a budai, a Budapest Nap utcai, majd a Wesselényi utcai gyülekezet ügyvezető lelkipásztora.

Tíz éven át vezette a Baptista Levéltárat. 1963 óta tagja a Történelmi Bizottságnak. Szolgált az Énekeskönyv Bizottságban, az Irodalmi Bizottságban, két cikluson át az egyház országos titkára volt.

Amerikai szolgálata alatt 1974-től a Louisville-i Déli Baptista Teológia hallgatója. 1976-ban mester-fokozatot, 1978-ban pedig teológiai doktori diplomát szerez.

1979-től a Baptista Teológiai Akadémia tanára. A nyolcvanas évektől az intézmény nyelvi lektorátusának vezetője. 1998-tól 2005-ig a BTA Egyháztörténeti tanszék vezetője.

A BTA-n oktatott tárgyai: újszövetségi teológia, újszövetségi szövegismeret, újszövetségi bevezetés, egyháztörténelem, kortörténet, vallástörténet, biblikateológia, patrológia, homiletika, angol, német, görög, magyar nyelv.

1990-ben a svájci International Baptist Theological Seminaryben gyakorlati teológiát oktat. 1991 óta a Cincinnati Bible College and Seminary bécsi tagozatán professzor és területi igazgató. 1994-tõl a Trans World Radio MERA adásainak keretében A Biblia üzenetének előadója. Az 1995-ben megalakult IBLA (International Baptist Lay Academy) igazgatója. 2003-tól több éven át a Meyer Henrik Baptista Kollégium igazgatója.

Az 1960-as évektől kezdve lengyel- és angoltolmács. Billy Graham öt könyvét lefordítja magyarra, és teológiai írók mintegy ötven munkájának a fordítója. Megírja Udvarnoki András, a Baptista Teológiai Szeminárium alapítójának életrajzát, a Clevelandi Magyar Baptista Misszió 100 éves történetét, a Péceli Baptista Gyülekezet 100 éves történetét, és a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet történetét, valamint társszerzője „A magyarországi baptista teológiai oktatás története 1906-2006” címmel megjelent kötetnek. Gyülekezeti, vegyeskari, ifjúsági, vasárnapi iskolai, nőikari és férfikari énekeinek száma mintegy nyolcszáz.

Dr. Gerzsenyi László Spurgeon életrajzának és több prédikációjának a fordítója. 2007-ben munkásságát az MBE Spurgeon-díjjal méltatta.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa, nagyra értékelve Dr. Gerzsenyi László nyugalmazott főiskolai tanár évtizedeken át végzett példamutató, magas színvonalú oktatói, kutatói, tanszékvezetői munkáját – amellyel számos teológus-nemzedék Biblia iránti szeretetét, hittudományi ismeretének elmélyítését és tudományos elkötelezettségét munkálta – kiemelkedő bibliatudományi életművének elismeréseképpen, részére az Udvarnoki András-díjat adományozza.

Győri Kornél

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2016-ban alapította az Udvarnoki András-díjat a kiemelkedő színvonalon végzett oktatói, kutatói, tudományos, publikációs, művészeti, vezetői vagy ezeket hatékonyan segítő munkának, továbbá a Baptista Teológiai Akadémia hagyományai és értékei megőrzésének és gyarapításnak elismerésére.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2017-ben az Udvarnoki András-díjat Győri Kornél részére adományozza.

Győri Kornél 1935. szeptember 15-én született. 1949-ben Újpesten merítkezett be. Egyetemi tanulmányait műszaki vonalon kezdte, majd 1957–1961 között végezte el a Baptista Teológiai Szemináriumot. 1963-ban Szegeden avatták lelkipásztorrá, ahol 1976-ig szolgált. 1976-tól 1992-ig a pestimrei és a gödöllői gyülekezet pásztorolta. Lelkipásztori szolgálatot végzett még Rákospalotán, Fóton, Gödöllőn, újra Szegeden, majd Nagykőrösön.

Budapesti szolgálata lehetővé tette, hogy különböző közegyházi szolgálatot is vállaljon. 1977-től a Békehírnök munkatársa lett, 1979-ben felső-fokú újságírói képesítést szerzett, és előbb a lap főszerkesztő-helyettese, majd felelős szerkesztője lett. Ez idő tájt alapította meg a Szolgatárs Lelkészi Szakfolyóiratot.

Országos közegyházi szolgálatát 1988-tól az egyház titkáraként, majd főtitkáraként végezte 1997-ig.

1962 óta tagja volt, egy ideig elnöke is az egyház Történelmi Bizottságának. Részt vett 1967-ben a baptista hitvallás megalkotásában, majd 1974-ben annak újrafogalmazásában.  Szerkesztője és sajtó alá rendezője volt a Magyarországi Baptista Egyház Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának. Közreműködött a Magyar Bibliatársulat munkája során az 1996-ban megjelent újfordítású magyarázatos Biblia létrehozásában is.

Oktatói munkásságát 1973-tól 1989-ig a SZET Lelkészképző Intézet tanáraként, majd 1974-től a Baptista Teológiai Akadémia tanársegédeként, 1976 októberétől a Gyakorlati teológia tanszékének kinevezett vezetőjeként végezte 2000-ig. Oktatott tárgyai voltak: Homiletika, Liturgika, Bevezetés a gyakorlati teológiába, Egyházjogtan. 2004 őszétől 2007 júniusáig, 6 szemeszteren át tanította a „Baptista örökségünk”, illetve a „Baptista istentisztelet” tárgyat a lelkipásztor szakos hallgatóknak.

Évek óta lelkesen szervezi a Vajdaságba irányuló anyaországi missziót. 2016-ban Spurgeon-díj kitüntetésben részesült.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa, nagyra értékelve Győri Kornél nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár évtizedeken át végzett példamutató, magas színvonalú oktatói, kutatói, tanszékvezetői munkáját – amellyel számos teológus-nemzedék Biblia iránti szeretetét, hittudományi ismeretének elmélyítését és tudományos elkötelezettségét munkálta – kiemelkedő gyakorlati teológiai életművének elismeréseképpen, részére az Udvarnoki András-díjat adományozza.

Dr. Szabó Zoltán

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2016-ban alapította az Udvarnoki András-díjat a kiemelkedő színvonalon végzett oktatói, kutatói, tudományos, publikációs, művészeti, vezetői vagy ezeket hatékonyan segítő munkának, továbbá a Baptista Teológiai Akadémia hagyományai és értékei megőrzésének és gyarapításnak elismerésére.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2020-ban az Udvarnoki András-díjat Dr. Szabó Zoltán részére adományozza.

Szabó Zoltán 1946. december 25-én született Békésen, baptista hívő családban. Általános iskolai tanulmányait Békésen végezte (1960), majd középfokú tanulmányait a békéscsabai Sebes György Közgazdasági Technikumban (1964). Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjének ipar szakán végezte, ahol közgazdász diplomát szerzett 1970-ben. Ugyanitt: 1980-ban vállalati komplex tervező-elemző szakközgazdász diplomát szerzett. 1981-ben közgazdaságtudományi egyetemi doktori címet kapott, majd 1993-ban okleveles könyvvizsgáló végzettséggel egészítette ki addigi tanulmányait.

  • Békésen, 1959-ben merítkezett be Sáhó Miklós lelkipásztor által.

Gyermekei: Gerda (1975), Péter (1978) és Ádám (1989).

  • 1970-től a Dél-magyarországi Építő Vállalatnál terv-, majd statisztikai csoportvezető, tervgazdasági osztályvezető, közgazdasági főosztályvezetői állásokat töltött be.
  • Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium az Építőipar Kiváló Dolgozója címet adományozta neki 1975-ben.
  • 1986-tól a Gép- és Felvonószerelő Vállalatnál először közgazdasági osztályvezető, majd vállalatgazdasági főosztályvezető lett.
  • 1992-ben a Fogtechnikai Vállalathoz (későbbi Rt.) gazdasági igazgatóhelyettesi beosztásba került.

A Budapest-Wesselényi Utcai Gyülekezet előljárója 1994-től. Ugyanitt diakónussá avatása dr. Gerzsenyi László által történt 2004-ben.

Közegyházi tisztségei:

  • 1996 második felétől 2012 végéig a Magyarországi Baptista Egyház gazdasági igazgatója.
  • Ezzel párhuzamosan 1996-tól 2011-ig a Baptista Teológiai Akadémia gazdasági igazgatója. 2012-től 2018-ig a BTA gazdasági főigazgatója, 2019-től 2020-ig gazdasági tanácsadója. 

2007-től nyugdíjasként tevékenykedik.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa, nagyra értékelve Dr. Szabó Zoltán negyed évszázadon át végzett példamutató, hűséges, magas színvonalú gazdasági, pénzügyi munkájának elismeréséül, részére az Udvarnoki András-díjat adományozza.

Budapest, 2020. december 16.

Dr. Almási Mihály

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2022-ben az Udvarnoki András-díjat Professor Emeritus Dr. Almási Mihály részére adományozza.

Dr. Almási Mihály baptista lelkipásztor, teológiai tanár, a Baptista Teológiai Akadémia professzor emeritusa baptista családban született Kiskunhalason, 1945. február 8-án. Édesapja is lelkipásztorként szolgált, de nagyapja is, mint igehirdető gyülekezeti vén lelki vezetője volt a kiskunhalasi gyülekezetnek. Ahogyan dr. Szebeni Olivér, egykori lelkipásztora megfogalmazta: „Családjukban mindenekelőtt, az Úr szolgálatát tekintették életük legfontosabb részének.” Ilyen örökséggel indult Almási Mihály a Kecskeméten szerzett érettségije után 1964-ben a Baptista Teológiai Szemináriumba, mivel elhívást kapott a lelkipásztori szolgálatra. Miután 1969-ben megszerezte az alapfokú (ThB) lelkészi diplomáját, a Debreceni Református Teológiai Akadémián képezte tovább magát, ahol 1976-ban teológiai mester-fokozatot, (ThM), majd 1981-ben teológiai doktori fokozatot szerzett. 1998-ban ugyanitt vette át PhD oklevelét.

1968-ban házasságot kötött Nagy Máriával, aki hűséges társa a szolgálatban. Két gyermeket neveltek fel.

Lelkipásztorrá avatása 1969-ben, Noszvajon történt. 1974-től Szigetszentmiklóson folytatta szolgálatát, mígnem 1982-ben meghívást kapott az Egyesült Államokbeli Cleveland-be (OH), a Bethánia Magyar Baptista Gyülekezetbe, hogy a Lelkészcsere Program keretében négy esztendőn át, 1982–1986 között pásztorolja a gyülekezetet. Ez idő alatt, 1984–1985-ben az amerikai Déli Baptista Szövetség Louisville-i teológiáján vendég kutatóként (visiting scholar) dolgozott. 1986-ban Szigetszentmiklóson folytatta lelkipásztori munkáját, ahol 1996-ban vezetésével felépült az új szigetszentmiklósi baptista imaház, amelynek megnyitásán (templomszentelés) részt vett Jimmy Carter, volt amerikai elnök is. 2001–2011 között a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lelkipásztora volt, 2011-től pedig a dömsödi baptista gyülekezetet pásztorolta.

Oktatói munkássága jelentős. 1978-tól tanára volt a Gyülekezetimunkás-képző Tanfolyamnak, és megbízott előadója lett a Baptista Teológiai Szemináriumnak. 1981-ben kapott rendes tanári kinevezést, 2005 óta tanszékvezető egyetemi tanár. Szakterülete a keresztyén teológia, szűkebb szakterülete az egyháztan, az ekkléziológia. Amerikai szolgálata idején, 1982-ben részt vett az Amerikai Magyar Baptista Szövetség teológiai szemináriumának munkájában. Az intézet tanára és dékánja is volt.

2015-ben Professor Emeritus címet kapott a BTA-n. 2021 tavaszán – 40 éves oktatói tevékenység után – végleg nyugalomba vonult a teológiai oktatásból.

Közegyházi szolgálatai is jelentősek. 1973–1975 között az MBE országos titkára volt, 1975-től a Szabadegyházak Tanácsa titkára, sajtótitkár, az Irodalmi és a Tanulmányi Bizottság titkára. 1978–1982 között a Baptista Levéltárat vezette. 1977-ben főtitkár-helyettese volt Billy Graham első magyarországi látogatását előkészítő és szervező bizottságnak. Az 1970-es évek második felétől dr. Haraszti Sándor, Billy Graham és Jimmy Carter mellett tevékeny szerepe volt a Szent Korona hazahozatalának előkészítésében.

1996–2000 között a baptista egyház elnökeként szolgált. Számos esemény mellett nevéhez fűződik 1998-ban a Magyarországi Baptista Egyház és a Magyar Köztársaság Kormánya közti megállapodás aláírása, valamint 2000-ben a Benczúr utcai missziói központ új épületének, és a Történelmi Emlékparknak az átadása. Mint egyházelnök tagja volt az Egyházak Világtanácsa Főtanácsának, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának és a Magyar Bibliatársulatnak, ahol alelnökként is szolgált. 1990-ben alapító elnöke a „Nap-sugár” Gyermekmentő Alapítványnak. 1996-ban a Baptista Szeretetszolgálat első alelnöke volt. 1999–2000 között elnöke volt a Magyar Baptisták Világszövetségének (MABAVISZ).

Irodalmi tevékenysége folytán tagja volt a Békehírnök szerkesztőbizottságának, mint teológiai szaklektor. 1982–1986 között szerkesztette az Amerikában megjelent „A Kürt” magyar baptista folyóiratot (The Trumpet). A „Tolle Lege” Magyar Iratmissziós Társaság keretében számos könyv szerzője és felelős kiadója volt. 2004-ben megalapította a Jó Pásztor Alapítványt, amelynek elnöke, valamint szerkesztette az alapítvány lapját, a „Jó Pásztort”. 15 könyv szerzője és több tucat szerkesztője és kiadója, valamint jelentős számú tanulmányt és cikket írt, melyek különböző sajtótermékekben jelentek meg.

2018. március 15-én a magyarság érdekében végzett szolgálatáért, különös figyelemmel a Szent Korona hazahozatalának előkészítését szolgáló diplomáciai tevékenysége elismeréseként számára a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adományozta.

Budapest, 2022. szeptember 18. 

Hegyi András

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2016-ban alapította az Udvarnoki András-díjat a kiemelkedő színvonalon végzett oktatói, kutatói, tudományos, publikációs, művészeti, vezetői vagy ezeket hatékonyan segítő munkának, továbbá a Baptista Teológiai Akadémia hagyományai és értékei megőrzésének és gyarapításnak elismerésére.

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2022-ben az Udvarnoki András-díjat Hegyi András részére adományozza.

Hegyi András 1943. október 3-án született Csepelen, Hricsovinyi Sámuel és Fehér Margit ötödik gyermekeként. Nagyszülei voltak baptisták. (Szülei az Élő Isten Gyülekezete tagjai voltak.)

Középiskoláit Csepelen a Jedlik Ányos Gimnáziumban végezte. Már ekkor érdeklődése a humán tárgyak felé irányult. Az akkor működő szabadegyetemeken ókori, középkori művészettörténetet tanult.

Csepelen, 1959. augusztus 10-én merítkezett be. Formakészítő asztalosként dolgozott, a munkapad mellől kapta a szolgálatra elhívást, és így került be a Baptista Teológiai Szemináriumba 1968-ban. A szemináriumi évek alatt 1970-ben házasságot kötött Sajti Zsuzsannával. Házasságukat Isten öt gyermekkel áldotta meg.

Tanulmányok: 1968-1972-ig a Baptista Teológiai Szemináriumban tanult, ahol jeles eredménnyel tette le vizsgáit.

1975-ben a debreceni Református Teológiai Akadémián lelkészképesítő vizsgát tett jeles eredménnyel. 1983-ban és 1985-ben Rüschlikonban vett részt a SITE programban, ahol ószövetségi, újszövetségi, valamint gyakorlati teológiai stúdiumokat és kutatásokat folytatott. 1989-től 1995-ig a TCM-ben folytatott tanulmányok eredményeként Master of Art in Practical Ministries fokozatot szerzett.

Gyülekezeti szolgálatai: Első szolgálati helye Jánoshalma, itt avatták lelkipásztorrá 1972-ben, és 1975-ig volt a gyülekezet lelkipásztora. 1975-1984 között a Gyulai Baptista Gyülekezetet pásztorolta, és a Körösvidéki Missziókerület titkára is volt egyben. 1984-1990 között Dombóvár és Körzete lelkészeként szolgált. 1991-1997 között a Balatonszemesi Baptista Gyülekezet lelkipásztora. 1997-2004 között a Budapest József utcai Baptista Gyülekezet lelkipásztora, valamint az MBE Központi Énekkarának lelkigondozó lelkésze.

Nyugdíjasként a Veszprémi, majd a Balatonszemes-Mécses gyülekezetben töltött be lelkipásztori szolgálatot néhány éven keresztül.

Oktatói munkássága: Az 1980-as években működő Gyülekezeti Munkásképző Tanfolyamon kezdte meg oktatói pályafutását. Ekkor bibliai földrajzot és archeológiát, valamint ószövetségi írásmagyarázatot tanított.

1992-ben a Baptista Teológiai Akadémia keretében megalakult ún. Misszióiskolában oktatott, ahol gyakorlati teológiai tárgyakkal bővült oktatói tevékenysége. 1996-tól a Benczúr utcai Akadémiai Székház elkészültével, és a Misszióiskola integrálódásával a Gyakorlati Teológiai Tanszék tanszékvezetőjeként, majd docenseként tevékenykedett.

1992-2015 között a BTA oktatója a Gyakorlati Teológiai Tanszéken 23 éven át.

1996-2000 között tanszékvezető docens, majd 2000-2015-ig főiskolai docens. 2004-től az Egyháztörténeti és Bevezetéstudományi Tanszéken főiskolai docens.

1996-tól részt vett a Protestáns Missziói Intézet munkájában.

Kutatási területe a számára igen kedves ókori történelem és irodalom folyamatos tanulmányozása. Emellett a tradicionális európai, ezen belül a magyar kulturális örökség őrzése.

Az általa oktatott tárgyak: Bevezetéstudomány tárgyai: bibliai földrajz és archeológia, bevezetés a gyakorlati teológiába, katehetika, missziológia, gyülekezetépítés, kórházi lelkigondozás, evangélizáció és gyülekezetplántálás, poimenika. Oktatói munkája során számos szakdolgozat elkészítésében konzulensként működött közre.

Publikációi: A Békehírnökben több száz – többségében bibliamagyarázó – cikke jelent meg 1971-től kezdődően, napjainkig. Az „Életjel” c. ifjúsági lapban teológiai jellegű írásai jelentek meg 1994-1995-ben; a Szolgatársban 1995-től, napjainkig publikál. 1993-tól 2013-ig több tucat teológiai oktatási anyagként szolgáló jegyzete jelent meg.

2013 tavaszán hívta haza az Úr mellőle feleségét, Zsuzsa asszonyt, aki mindvégig hűséges társa és odaadó támogatója volt a szolgálatban.

2015. szeptember 1-től nyugdíjba vonult a teológiai oktatásból. A BTA épület második emeletének folyosóján az általa készített tárlókban keze munkáját őrzi és dicséri a szentföldi jeles épületek makettjei, valamint az ókori kelet flóráját és faunáját bemutató mikro kiállítás.

Budapest, 2022. szeptember 18.

Dr. Szebeni Olivér

Dr. Szebeni Olivér nyugalmazott lelkipásztor, kutató egyháztörténész, a Baptista Teológiai Akadémia volt tanára töretlen érdemeket szerzett a magyarországi baptisták történelmének hiteles feltárásában, a dokumentációk gyűjtésében, valamint különösképpen az anabaptista történelem kutatásában és széleskörű megismertetésében.  

Szebeni Olivér családja a soknemzetiségű Erdélyből származik. Nagyapja és nagyanyja is bemerített hívők voltak, édesanyját 11 éves korában baptizálta Gerwich György Nagyszebenben. Édesanyja családja a román zaklatások elől Magyarországra menekült. Néhány évig Újpesten húzták meg magukat, majd Pestszenterzsébeten telepedtek le. Gyermekük, Szebeni Olivér Emil 95 évvel ezelőtt, 1928. november 13-án született Budapesten. Szülei intelligens iparosok voltak az Osztrák-Magyar Monarchiában, mindketten magyar anyanyelvűek. Olivért édesanyja tanította imádságra és énekekre is két nyelven: németül és magyarul. Ő vitte el először egy karácsonyi ünnepélyre is a pestszenterzsébeti baptista imaházba, és attól kezdve soha nem maradtak el. Édesanyja 1939-től lett hivatalosan az erzsébeti gyülekezet tagja. Olivér testvért, mint a gyülekezet fiúkörének lelkes tagját Soroksáron, egy misszióút alkalmával győzte meg a Lélek, hogy a misszióban van a helye. 1947. február 2-án merítkezett be anyagyülekezetében Pest-szenterzsébeten Bretz Emil lelkipásztor által. Még abban az évben csatlakozott a Baptista Teológiai Szeminárium ősszel induló évfolyamához és ezzel egyidejűleg megkezdte tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen is, mint történelem-földrajz szakos hallgató.

1952-ben avatták fel lelkipásztorrá és kezdte meg szolgálatát Kiskunhalas és Tompa gyüleke-zeteiben. Itt megélhetésüket mezőgazdasági munkával egészítették ki feleségével, a tompai szárma-zású Simola Jolánnal. 1957-től Rákoshegyen folytatta lelkipásztori szolgálatát. Ez idő tájt lett a Történelmi Bizottság tagja, majd 1988-ban elnöke. Országos missziótörténelmi kiállításokat szervezett, előadásokat tartott. Történelmi jellegű írásait a Békehírnök közölte. 1972-től Sajószentpéteren szolgált és a körzethez tartozó Kazincbarcikán imaházépítést vezetett. 1979-től Kispesten volt lelkipásztor, ahol lelkipásztorlakás is épült.

1964-ben lett a Baptista Teológiai Szeminárium egyháztörténelem tanára, ahol  később még irodalomtörténetet és vallástörténetet is tanított. 1969–1970 között az intézmény dékánja volt. 1970-ben posztgraduális tanulmányokat folytatott a svájci  Rüshlikonban, a Nemzetközi Baptista Teológiai Szemináriumban. 2005-ig tanított az Baptista Teológiai Akadémián. Tanított a Missziói Főiskolán is bibliai földrajzot és bibliai kortörténetet. 1984–1989 között a Szabadegyházak Tanácsa főtitkára volt. A Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézetében egyetemes egyháztörténelmet, bibliai kortörténetet és bibliai földrajzot tanított.

Nyugalmazottként is töretlenül él hívatásának. Sokan fordulnak hozzá segítségért diplomadolgozataikkal – akár külföldről is. A híres, ma már digitalizált adatgyűjtő kartotékjai sorra telnek meg  újabb és újabb adatokkal. 1998–2006 között a Magyarországi  Egyházi Levéltárosok Egyesületének intézőbizottságában képviselte baptista egyházunkat.

Történészi munkássága keretében első helyen az anabaptistákat tanulmányozta, különösen a hutteri testvérek után kutatott a fellelhető kódexekben. Számtalan írása jelent meg könyvek, cikkek formájában. Több mint 20 kötet könyve, füzete közül talán legjelentősebb a két kiadást is megért Anabaptisták, amely ebben a témában alapműnek is tekinthető. Legújabb kötete Istenélmények címmel most jelent meg. Aktív munkatársa volt a 2022-ben megjelent Baptista Lexikonnak.

71 éves volt, amikor 1999-ben a floridai plymouthi Nemzetközi Teológiai Szeminárium az angol nyelven megírt disszertációját a doktori cím odaítélésével fogadta el. 2008-ban, nyolcvanadik születésnapja évében munkásságát a Magyarországi Baptista Egyház Spurgeon-díjjal ismerte el. A 95 éves dr. Szebeni Olivér egyházunk legidősebb lelkipásztora, ma is a Kispesti Baptista Gyülekezet tagja.

Marosi Nagy Lajos

Nemeshegyi Zoltán

Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor, főiskolai docens 1950. március 10-én született a Borsod vármegyei Tardon baptista családban. Iskolai tanulmányait Recsken és Salgótarjánban végezte, majd 1968-ban Dunakeszin érettségizett. Kitanulta a szűcs szakmát. 1965. június 13-án merítkezett be Salgótarjánban édesapja, Nemeshegyi Gyula lelkipásztor által. Önéletrajzában írta: „Az Úr már korábban is adott jeleket arra nézve, hogy lelkipásztori szolgálatra hív, igazából azonban sorkatonai szolgálatom hosszú éjszakai őrszolgálatainak csendjében értettem meg, hogy életem csak akkor lesz teljes, ha engedelmeskedem az elhívásnak.”

Engedelmeskedett, és 1973–1977 között elvégezte a Baptista Teológiai Szemináriumot. 1978-ban kötött házasságot Mucsi Erikával, aki Isten után a legnagyobb segítsége volt a szolgálatban. Házasságukat négy gyermekkel és tizennégy unokával áldotta meg az Úr. Tiszalúcon kezdte meg lelkipásztori szolgálatát, ahol 1977–1983 között pásztorolta a körzetet. 1983–1989 között Balatonszemesen volt lelkipásztor. Emlékezetes, hogy a nyári szezonban – tekintettel a turistákra – németül is összefoglalta az igehirdetéseit. 1989–2001 között Pesterzsébeten volt lelkipásztor, ahol szolgálati idejében épült fel az impozáns imaház. Itt 2000-ben átvehette az önkormányzat elismerését, a Pesterzsébetért díjat. 2001–2012 között Ócsán szolgált lelkipásztorként, 2012–2015 között pedig Albertirsán. 2015-től a balatonföldvári alakuló gyülekezetet pásztorolta. Ügyintéző lelkipásztorként Monoron, Salgótarjánban, Dunaharasztin, Csepelen és Noszvajon szolgált.

Már 1978-ban előadó volt a Gyülekezetimunkás-képző Tanfolyamon. 1992-től tanársegéd a Baptista Teológiai Akadémián, 1994-ben tanár, 2000 óta főiskolai docens a Gyakorlati Teológiai és Missziológiai Tanszéken. Számos teológiai jegyzet szerzője, szakcikkei a Szolgatársban jelentek meg. A Tanulmányi Bizottság és Minősítő Bizottság elnöke. A tanítás folyamán állandóan tovább képezte magát, kihasználva a hazai és külföldi baptista és más keresztyén felekezeti lehetőségeket. 1989-ben tanulmányokat folytatott Bukowban, a baptista szemináriumban, 1996–ban és 1997-ben is Hamburgban, a baptista teológiai szemináriumban tanult. 1999-ben az Evangélikus Hittudományi Egyetemen szerzett diplomát. 2004–2008 között pedig Heiligenkreuzban a TCMI-ban folytatott tanulmányokat.

Közegyházi szolgálatait 1988–1989 között, mint a Dunántúli Egyházkerület elnöke végezte, 1990–1994 között a Budapesti Baptista Egyházkerület elnökeként tagja volt a Szövetségi Tanácsnak, 1996-2000-ig pedig lelkészi tanácstagként. A Lelkipásztori Tanácsadó Testületnek 2012-2021-ig volt választott tagja.

Ökumenikus megbízatásként a MEÖT Missziói- és Evangelizációs Bizottságának 12 éven át volt elnöke. Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor számos nemzetközi konferencián (Ausztria, Csehország, Németország, Norvégia, Románia) képviselte egyházunkat.

2020-ban a Magyarországi Baptista Egyház Spurgeon-díjjal tüntette ki.

Marosi Nagy Lajos

Megszakítás