nagy láthatóság” class = “” id = “”] nagy láthatóság “class =” “id =” “] rule_style =” default “rule_size =” “rule_color =” “hide_on_mobile =” kis láthatóság, közepes- láthatóság, nagy láthatóság “class =” “id =” “] nagy láthatóság” class = “”id = “”] nagy láthatóság “class =” “id =” “] rule_style =” default “rule_size =” “rule_color =” “hide_on_mobile =” kis láthatóság, közepes- láthatóság, nagy láthatóság “class =” “id =” “] nagy láthatóság” class = “” id = “”] nagy láthatóság “class =” “id =” “]

 Teológia mesterszak (MA)

A jelentkezési lap itt tölthető le.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 26.

A szak képzésének célja a választható specializációnként:

  • A gyülekezeti lelkipásztor specializációt választók az elhívásukhoz igazodó megfelelő felkészítést nyernek az eredményes gyülekezeti lelkipásztori és közegyházi, valamint társadalmi szolgálatuk végzéséhez. 
  • A missziológia specializációt választók felkészítést nyernek az egyház / gyülekezet missziói munkájában való részvételre, annak szervezésére, irányítására. Kiemelt figyelemmel az evangélizációs, közösségépítő szolgálatokra.
  • A hitoktató specializációt választók felkészítést nyernek a közoktatásban végzendő hit- és erkölcstan oktatásra, valamint a gyülekezeti bibliaköri, tanítói szolgálatok végzésére.
  • A vallásismereti specializáció felkészíti a hallgatókat az egyházak / gyülekezetek felekezet- és vallásközi párbeszédében való részvételre, annak szervezésére, irányítására.
  • Az egyházzenei specializáció  felkészíti a hallgatókat az egyház / gyülekezet ének-zenei életének összefogására, irányítására, az egyházi / gyülekezeti ének-zenei kultúrában a teológiai szempontok érvényesítésére.
  • A társadalmi szolgálat specializáció kifejezett figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók felkészüljenek az 1/2000 SzCsM rendelet szerinti szociális munkakör betöltésére, kiemelten a mentálhigiénés és az intézményvezetői feladatok eredményes ellátására. Illetve felkészít az egyház / gyülekezet társadalmi-, szociális szolgálatában való részvételre, annak szervezésére, irányítására.

  

Teológia mesterképzési szak (MA) képzési és kimeneti követelmények
18/2016. EMMI rendelet, 6. melléklet

1. A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
– szakképzettség: okleveles teológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Theologian

3. Képzési terület: hitéleti

4.1. A mesterképzésbe történő belépésnél feltétel nélkül elfogadott szak:

 – teológia alapképzési szak

4.2. A mesterképzésbe történő belépésnél megadott feltételekkel elfogadott szakok:
A nem teológus alapképzési szakon szerzett szakképzettség birtokában a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 90 kredit a teológus alapképzés törzsanyagának ismeretköreiből. A korábban teljesített tanulmányok összevetését a képzést indító intézmény kreditátviteli bizottsága végzi. Amennyiben a fenti összevetés alapján 90 kreditnél kevesebb, de legalább 30 kredit megléte igazolható, úgy a hiányzó, krediteket a képzést indító intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

7. A képzés célja
A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe, valamint olyan – alapfokozattal rendelkező – elkötelezett lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

8. Idegen nyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

 

Total Page Visits: 6070 - Today Page Visits: 12