TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Bibliaismeret-oktató szakirányú továbbképzési szak

Bibliaismeret-oktató szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Bibliaismeret-oktató szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Bibliaismeret oktató

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Hittudomány 

3.2 A végzettségi szint besorolása:

– ISCED 1997 szerint: 5A
– ISCED-F 2013 szerint: 6

A szakirányú továbbképzésre belépéskor előzményként elfogadott szakok:

Pedagógus vagy hitéleti képzési területen, legalább főiskolai vagy alapképzésben szerzett oklevél.

Képzési idő:

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

60 kredit

7.1 A képzés célja

A képzés célja olyan egyházi szakemberek képzése, akik megfelelő bibliai, teológiai és pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek gyermekek, fiatalok hitéleti oktatására és nevelésére, közoktatási intézményekben, elsősorban a Bibliaismeret (Hit- és erkölcstan) tantárgy keretében.

7.2 Szakmai kompetenciák

Tudás:

 • Ismeri az oktató-nevelő munka meghatározó keresztyén irányait.
 • Ismeri a tanulás a tanítói, tanári munka meghatározó elméleti és gyakorlati kérdéseit.
 • Ismeri és alkalmazza a bibliamagyarázat alapvető szabályait.
 • Ismeri a főbb teológiai tanításokat.
 • Ismeri az egyháztörténet meghatározó irányait, fordulópontjait, eseményeit és személyeit.
 • Ismeri a Bibliaismeret tantárgy tantervét

Képességek:

 • Alkalmas a közoktatás minden szintjén (óvoda, általános iskola, középiskola) a Bibliaismeret tantárgy oktatására, illetve hittanórák, bibliaórák tartására.
 • Megfelelő kompeteciával rendelkezik a helyi tanmenet megtervezéséhez,
 • Kész a folyamatos együttműködésre a hitoktatói munkát befogadó közoktatási-, intézmény vezetésével és az ott dolgozó kollégákkal.

Attitűd:

 • Nagyfokú együttműködési készség és empátia jellemzi.
 • Befogadó a gyermekek, fiatalok irányában, szenzitív személyes kérdéseikre, problémáikra.
 • Nyitott és keresi az együttműködés lehetőségét a helyi baptista gyülekezettel.
 • Elkötelezett a keresztyén hit és erkölcs személyes megélésében

Autonómia és felelősség:

 • Felkészült a Bibliaismeret oktatás tanítására a köznevelés minden szintjén.
 • Kész az együttműködésre a helyi baptista gyülekezet vezetőségével.
 • Önismereti és önreflexiós készség

8.1  A szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya:

 • Bibliaismereti-Teológiai modul, 12-18 kredit
  • Bibliai szövegismeret. Az írásmagyarázat alapvető szabályai. Rendszeres teológiai áttekintés.
 • Egyház- és vallásismereti modul, 6-12 kredit
  • Egyháztörténeti- és missziótörténeti áttekintés. Egyházismeret. Kortárs keresztény és nem keresztény vallási mozgalmak
 • Tantárgypedagógiai modul, 18-30 kredit
  • A Bibliaismeret tantárgy oktatásának módszertana. A Bibliaismeret tantárgy beágyazottsága a közoktatás ismeretkörébe.
 • Lelkigondozói–pedagógiai modul, 6-12 kredit
  • Gyerekek és fiatalok lelkigondozása, tanácsadása. Alapvető pedagógiai és köznevelési ismeretek.

8.2 A szakdolgozat / tanulmányzáró portfólió kreditértéke

4 kredit

Tanterv

 I. fv.II. fv.
 kreditvizsgakreditvizsga
Bibliaismeret4koll4koll
Hitvallásismeret4koll  
Hermeneutika4koll  
Kortárs vallási mozgalmak  3koll
Baptista egyháztörténet  4koll
Biblikapedagógia3koll  
Fiatalok lelkigondozása  3gyj
Hitoktatás a köznevelésben3koll  
Bibliaismereti tantárgypedagógia3gyj  
Bibliaismeret oktatásmódszertan – óvoda3gyj  
Bibliaismeret oktatásmódszertan – alsó tagozat3gyj  
Bibliaismeret oktatásmódszertan – felső tagozat  3gyj
Bibliaismeret oktatásmódszertan – középiskola  3gyj
Bibliaismeret és történelem3gyj  
Bibliaismeret és irodalom  gyj 
Bibliaismeret és erkölcstan  3gyj
Bibliaismeret és biológia  3gyj
Gyakorlat – portfólióaiszig
 30 30
Megszakítás