TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Teológia mesterképzési szak (MA)

Teológia mesterképzési szak (MA)

A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ, A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ, A MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ, A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ, A GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET HITÉLETI SZAKJAI

TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése:

teológia (Theology)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles teológus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Theologian

3. Képzési terület: hitéleti

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. A mesterképzésbe történő belépésnél feltétel nélkül elfogadott szak:

a teológia alapképzési szak

4.2. A mesterképzésbe történő belépésnél megadott feltételekkel elfogadott szakok:

A nem teológus alapképzési szakon szerzett szakképzettség birtokában a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 90 kredit a teológus alapképzés törzsanyagának ismeretköreiből. A korábban teljesített tanulmányok összevetését a képzést indító intézmény kreditátviteli bizottsága végzi. Amennyiben a fenti összevetés alapján 90 kreditnél kevesebb, de legalább 30 kredit megléte igazolható, úgy a hiányzó, krediteket a képzést indító intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

5. A képzési idő félévekben:

4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

120 kredit

7. A képzés célja

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe, valamint olyan – alapfokozattal rendelkező – elkötelezett lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

8. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

9. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.

A Magyarországi Baptista Egyház részletező leírása 

1) A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology) 

2) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat 
 • szakképzettség: okleveles teológus 
 • szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Theologian 
 • választható specializációk: lelkipásztor, hitoktató, missziói, társadalmi szolgálat, vallásismeret 

3) Képzési terület: hitéleti 

4) Belépéshez előzményként elfogadott szakok: 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: Teológia alapképzési szak 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: Keresztyén/Keresztény hitéleti képzési terület alapképzési szakjai 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5) Képzési idő félévekben: 4 félév 

6) A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott 
 • diplomamunka készítéséhez rendelt kreditek: 6 kredit 
 • szabadon választható kreditek minimális értéke: 6 kredit 

7) A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi terület besorolása: 0221 

8) A szak képzési célja és a szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolódni saját egyházuk, vallási közösségük szellemi vezetésébe. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 
A Lelkipásztor specializáció további célja, olyan – alapfokozattal rendelkező – elkötelezett lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. Lelkipásztoként képviseljék a Biblia tanítását és értékrendjét, valamint érvényes válaszokat tudjanak megfogalmazni a kortárs társadalmi kihívások által felvetett kérdésekre. 
Hitoktató specializáció további célja, olyan egyházi szakemberek képzése, akik megfelelő bibliai, teológiai és pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek gyermekek, fiatalok hitéleti oktatására és nevelésére, gyülekezetben és közoktatási intézményekben, elsősorban a Bibliaismeret (Hit- és erkölcstan) tantárgy keretében. 
Missziói specializáció további célja, hogy a hallgatók ismereteket és felkészítést kapjanak a jelenkor kulturális és társadalmi viszonyi között élő, különböző életkorú és élethelyzetű csoportokban végzendő missziói és evangelizációs szolgálatra, illetve mások erre való felkészítésére, az ilyen szolgálatok tervezére és kivitelezésére. A felkészítés során kiemelt hangsúlyt kap a krisztusi tanítványi, szolgáló közösség építéséhez szükséges készségek fejlesztése, ismeretek megszerzése, valamit a gyülekezet lelkipásztorával, más gyülekezeten belüli, ill. más keresztyén felekezethez tartozó lelkimunkásokkal való együttműködésre való alkalmasság fejlesztése. 
A Társadalmi szolgálat specializáció további célja a hallgatót felkészítse az egyház / gyülekezet társadalmi-, szociális szolgálatában való részvételre, annak szervezésére, irányítására, a Biblia értékrendje alapján és szerint. A specializáció kifejezett figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók felkészüljenek szociális szakmai rendeletek szerinti munkakörök betöltésére, kiemelten a mentálhigiénés és az intézményvezetői feladatok eredményes ellátására. 
A Vallásismeret specializáció további célja, hogy a résztvevő hallgatók felkészítést kapjanak és gyakorlatot szerezzenek arra, hogy (1) mint Jézus Krisztus tanítványa (2) és keresztény értelmiségiként, (3) foglalkozásuk és hivatásuk gyakorlása, (4) valamint szakmai karrierjük természetes és eredményes misszióként hasson közvetlen és tág környezetükben. 

8.1 Elsajátítandó szakmai kompetenciák 

a) tudás 

 • Ismeri Jézus Krisztus váltságművének jelentőségét a Szentháromság belső viszonyrendszerében. 
 • Ismeri a megváltás nézőpontjából az üdvtörténet és egyháztörténet eseményeit és ezek értelmezéstörténetét. 
 • Jól tájékozott a Szentlélek jelenkori munkájának egyház- és társadalomtörténeti alakulását illetően a népek kultúráinak összefüggésében 
 • Ismeri a jelenkori gazdasági-szociológiai-politikai kontextusok spirituális dinamikáját a megváltás művéhez való viszonyukban. 
 • Felkészült a postmodern társadalmi kihívások evangéliumi megközelítésének képviseletére. 
 • Magas szinten ismeri és helyén használja a spirituális különbségek okozta kulturális csapdák áthidalására használható nyelvezetet, fogalomkészletet és elbeszélésmódot. 
 • Ismeri az üdvtörténet összefüggéseit. 
 • Alapvető ismeretekkel bír a Biblia eredeti nyelvei területén, ismeri azok alapvető sajátosságai mellett komplex vonásait. 
 • Ismeri a biblikus nyelvezet műfaji sajátosságait és fogalmi készletét, valamint ezek közérthető interpretálásának módját. 
 • Jártas a szélesebb körű Biblia kutatások és a szervezett ismeretek applikációs lehetőségei körén belül, az önmagát magyarázó könyv kifejlesztett módszertanában. 

Továbbá a lelkipásztor specializáción: 

 • munkája során ismeri és használja a Biblia eredeti nyelveit. 
 • ismeri a kereszténység hitrendszerének mélyebb összefüggéseit és történeti változásait. 
 • ismeri, és Bibliai nézőpontból reflektál a törtélelmi, kulturális és társadalmi összefüggésekre, amelyek meghatározottságában működnie kell 
 • ismeri, kutatja és munkája során alkalmazza a Biblia lélektanának felismeréseit 
 • ismeri, kutatja és munkája során alkalmazza a Biblia vezetésre vonatkozó tanítását 
  Továbbá a hitoktató specializáción: 
 • Ismeri az oktató-nevelő munka meghatározó keresztyén irányait. 
 • Ismeri a tanulás a tanítói, tanári munka meghatározó elméleti és gyakorlati kérdéseit. 
 • Ismeri és alkalmazza a bibliamagyarázat alapvető szabályait. 
 • Ismeri a főbb teológiai tanításokat. 
 • Ismeri az egyháztörténet meghatározó irányait, fordulópontjait, eseményeit és személyeit. 
 • Ismeri a Bibliaismeret tantárgy tantervét és jogszabályi környezetét. 

Továbbá a missziói specializáción: 

 • Ismeri a szakterület általános és specifikus jellemzőit és határait, legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez. 
 • Részletibe menően ismeri a szakterület szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció terén egyaránt. 
 • Ismeri a szakterület összefüggéseit, sajátos kutatási, ismeretszerzési és gyakorlati problémamegoldási módjait. Ugyanakkor képes a vonatkozó elvi kérdések gyakorlatba ültetését segítő módszerek, anyagok nem csupán applikálására, hanem azok kidolgozására is. 
 • Ismeri a szakterület bibliai vonatkozásait, evangéliumi szemléletet tükröző összefüggéseit, melyek alkalmazására módszereket is tud kidolgozni. 

Továbbá a Társadalmi szolgálat specializáción: 

 • Ismeri a szociális szakterület átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait és határait, az oktatási, nevelési, egészségügyi szakterületekhez való kapcsolódását. 
 • Ismeri azokat az átfogó és speciális társadalmi viszonyokat, amelyben felvállalja azt a szociális szakmai identitást, segítő attitűdöt, amely a szociális szakma sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotja. 

Továbbá a vallásismereti specializáción: 

 • Rendelkezik az értelmiségi léthez tartozó széleskörű teológiai, tudományos, kulturális, kultúrtörténeti és eszmetörténeti ismeretekkel. Érti, ahogy mindezek meghatározzák jelenünket. 
 • Ismeri regionális és globális világunk fő problémáit. Ismeri a kurrens eszmei, kulturális és divatáramlatokat, a társadalmi, politikai és vallási ideológiákat. Tájékozott az ezekkel foglalkozó kutatások fő irányairól, a különböző megközelítések módszertanáról, a meghatározó megoldási javaslatokról. 
 • Ismeri az értelmiségi lét kihívásait, a veszélyeit, a tévútjait. 

b) képesség 

 • Képes a Biblia üzenetének Újszövetség felőli értelmezésére. 
 • Képes a teremtett valóság egészében tájékozódni oly módon, hogy az anyagi világ történéseinek értelmét, illetve ezek magyarázatát Isten írott igéjében s ehhez fűződő aktuális kijelentésében keresse. 
 • Képes szakmai problémák esetén a Biblia e kérdéssel összefüggő felfogását keresni és kutatása eredményéről számot adni. 
 • Képes a szakmai problémákkal kapcsolatos interdiszciplináris megközelítéseket a Biblia antropológiájával és szoterológiájával szembesíteni, s ezzel a világi tudomány számára eredeti alternatívát kínálni. 
 • Képes missziói lelkülettel, valamint a prófétaság lelkével konkrét projektekben, kutatási feladatokban részt venni, utat mutatva a zárt világi gondolkodásmóddal szemben. 
 • Járatos a világi szaktudományok ismeretszerzési módszertanában, képes az idegen és magyar nyelvű szakirodalom reflexív feldolgozására. 
 • Képes bonyolult etikai kérdésekben bibliai minták applikációja alapján alternatív megoldást találni, illetve a naturalista gondolkodásmód kitágítását szolgálni. 
 • Képes magasszínvonalú összefoglaló írás készítésére és előadására egyes témakörök feldolgozása során oly módon, hogy hitvallása szerves egységben jelenjen meg a tudományos probléma elemzésével összefüggésben. 
 • Képes elsajátított biblikus tudását munkahelye szakmai ismereteivel konstruktív módon ütköztetni. 

Továbbá a lelkipásztor specializáció: 

 • képes az eredeti nyelvek mélyebb összefüggéseiben kutatni és tanulmányozni a Bibliát 
 • képes a Biblia igazságai alapján a rá bízott gyülekezeti/egyházi közösséget a keresztény hit rendszerében vezetni 
 • képes a Biblia értékrendjét képviselni és otthonosan mozogni a nagyobb egyházi közösség történelmi, kulturális és társadalmi közegében 
 • képes a rá bízottak lelki természetű problémáival hozzáértő módon foglalkozni úgy, hogy a Biblia emberképe alapján érvényes válaszokat nyújt; képes erre másokat is felkészíteni. 
 • képes a rá bízott egyházi közösséget a mindenkori társadalmi folyamatok között biztonsággal vezetni 
  Továbbá a hitoktató specializáción: 
 • Alkalmas a közoktatás minden szintjén (óvoda, általános iskola, középiskola) a Bibliaismeret tantárgy oktatására, illetve hittanórák, bibliaórák tartására. 
 • Megfelelő kompeteciával rendelkezik a helyi tanmenet megtervezéséhez. 
 • Kész a folyamatos együttműködésre a hitoktatói munkát befogadó közoktatási-, intézmény vezetésével és az ott dolgozó kollégákkal. 

Továbbá a missziói specializáción: 

 • A szakterület egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket képes készíteni az átfogó és speciális összefüggések megfogalmazásával. 
 • Képes a szakterület speciális problémái azonosítására és azok gyakorlati megoldására alternatívák kidolgozására, megfogalmazására, folyamatosan szemelőt tartva a Biblia adott témára vonatkozó és generális kinyilatkoztatását. 
 • Értelmezni és használni képes a szakterület jellemző szakirodalmát, kapcsolódó publikációkat, információkat számítástechnikai és könyvtári forrásokból egyaránt. 
 • A szakterület interdiszciplináris megközelítésére való képesség mellett, alkalmas kutatási projektekbe való aktív részvételre. 
 • Képes különbséget tenni a tanítványi és vallásos keresztyéni identitás között, amit a szerzett ismeretek felhasználásával és részleteibe menően meg tud fogalmazni. 
 • Gyülekezeti/munkahelyi környezetben képes annak lelkipásztorával/vezetőjével, missziómunkásaival, esetenként más keresztyén felekezetek lelkimunkásaiva együttműködve, gyakorlati módon felhasználni a megszerzett szakmai tudást és a Biblia önállóan és közösségben végzett tanulmányozása útján nyert belátást. 

Továbbá a Társadalmi szolgálat specializáción: 

 • Képes segítő munka végzésére, szervezésére, irányítására egyházi közösségekben, civil szervezetekben. 
  • Képes szociális szakmai problémák azonosítására, és azok megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására. 
  • Képes szociális szolgáltató szervezet különböző szakmai elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását a tanítványi lelkület megélésével összehangban. 

Továbbá a vallásismereti specializáción: 

 • Képes a kor kulturális, társadalmi, politikai, vallási jelenségeinek elemzésére. 
 • Képes világunk különböző dimenzióit – vallási, geopolitikai, gazdasági, politikai, kulturális – egymással összefüggésben értelmezni. 
 • Képes világunk dimenzióit – vallási, gazdasági, kulturális, politikai, stb. – egymástól elkülöníteni, de a konkrét jelenségeket interdiszciplinárisan megközelíteni. 
 • Képes a problémák sokféle értelmezésénél meglátni a felfogások különbözőségének okait. 
 • Képes másokkal kutatni, elemezni, megvitatni a nehezen eldöntendő kérdéseket. 
 • Képes meglátni a párbeszédek és viták során a másokban rejlő okokat, szándékokat, rejtett feltételezéseket, egyéni vagy közösségi meghatározottságokat. 
 • Képes a foglalkozásában, hivatásában szakmailag felvetődő kérdésekben szaktudományos formájú összefoglalás vagy elemzés készítésére. 
 • Képes az emberiség múltbeli és jelenbeli történelmének, saját hivatásának megértését a Bibliának, azon belül az evangéliumok Jézus Krisztusának személyén keresztül értelmezni. 

c) attitűd 

 • Civil szakterületétén, mint lelkimunkás munkálkodik, miközben a szakmai kihívásoknak is magas szinten eleget tesz. 
 • Civil szakterülete átfogó és részletezett problémaköreihez a krisztusi szemlélettel törekszik hozzászólni, beavatkozni. 
 • Túláradó életöröm jellemzi a szakmai kihívások biblikus értelmezésének a feldolgozásában, lélekmentő ethosza áthatja egész ez irányú működését. 
 • Hivatástudata mások tanítvánnyá tételében áll. 

Továbbá a lelkipásztor specializáció: 

 • megingathatatlanul ragaszkodik a Biblia értékrendjéhez, úgy, hogy keresztény értelmiségiként nyitott a partneri (embertársi) kapcsolatra 
 • tisztelettel és előzékeny szeretettel viseltetik az emberek iránt a pozíciója nyomán felmerülő helyzetekben 
 • hiteles és integráns személyiség, aki megfelelő önreflexiós képességgel rendelkezik önmaga és közössége vonatkozásában 
 • az embereket a Krisztustól tanult szeretet és igazság kettősének fényében szemléli 
 • helyes helyzetértékelő képességgel és alázattal vezeti a közösséget 
  Továbbá a hitoktató specializáción: 
 • Nagyfokú együttműködési készség és empátia jellemzi. 
 • Befogadó a gyermekek, fiatalok irányában, szenzitív személyes kérdéseikre, problémáikra. 
 • Nyitott és keresi az együttműködés lehetőségét a helyi baptista gyülekezettel. 
 • Elkötelezett a keresztyén hit és erkölcs személyes megélésében 

Továbbá a missziói specializáción: 

 • Törekszik a krisztusi tanítványi életre, ezen értékek megélésére, mely alapvető részét alkotja személyes és szakmai identitásának. 
 • Értéknek tartja a krisztusi szelídséget, alázatot és képes az evangéliumi bibliai igazságok szeretetteljes és következetes megélésére, képviseletére. 
 • Folyamatos önképzésre való készsége elmélyült és megszilárdult, mely során törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődése és mások felé való szeretetteljes szolgálata során felhasználja. 
 • Megértette és magáévá tette azt az alapelvet, hogy a folyamatos fejlődés célja az Isten szerinti jó megélése és cselekvése (Ef 2:10), mely a Krisztus megismerése (megtérés, újjászületés, személyes odaszánás) útján, a Szentlélek által lehetséges. 

Továbbá a Társadalmi szolgálat specializáción: 

 • Munkája során kész a másokkal való kooperációra. 
 • Nyitott a keresztyén segítő munka átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására. 
  Továbbá a vallásismereti specializáción: 
 • Szakmájának alapos ismerője, tisztában van a szakmai kihívásokkal, a szakmai fejlődés útjával, minderre épül hivatástudata. 
 • Ismeri a keresztény értelmiségi lét viszonyait, a Krisztus-hitből fakadó belső állapotot és felelősséget, amely alapján gyakorolja hivatását. 
 • Keresztény értelmiségiként nyitott, szélsőségmentes, partneri (embertársi), közösségi, segítőkész és fejlődő. 

d) autonómia és felelősség 

 • A világi autonómia ideájával szemben példát mutat a Lélek vezetésére építő megoldásról, bármely szakterület vagy problémakör esetén. 
 • Missziói elhívása lelkületéből adódóan nyitott, kezdeményező munkatársai irányában, nem titkolva azt, hogy felelősnek érzi magát sorsuk iránt az örök élet szempontjából. 
 • Szolgáló mentalitásából következően a másikat magánál fontosabbnak tartó attitűd jellemzi. 
 • Bárhol és bármiben felmerülő etikai problémának Isten kijelentésében az üdvösség szempontjából keresi a megoldását. 

Továbbá a lelkipásztor specializáció: 

 • A Biblia álláspontjának egyértelmű képviselete jellemzi, amelyet képes evangéliumi lelkülettel, konstruktívan megosztani 
 • Döntéseiért és állásfoglalásaiért vállalja a felelősséget, amelyet a gyülekezet vezetőségével egységben képvisel 
 • Felelősséget vállal a gyülekezeti közösségen belüli és a szélesebb társadalmi együttműködés terén egyaránt 

Továbbá a hitoktató specializáción: 

 • Felkészült a Bibliaismeret oktatás tanítására a köznevelés minden szintjén. 
 • Kész az együttműködésre a helyi baptista gyülekezet vezetőségével. 
 • Önismereti és önreflexiós készség 

Továbbá a missziói specializáción: 

 • Jelentős mértékű önállósággal végzi az átfogó és speciális szakmai kérdések adott források alapján történő átgondolását és azok szakmailag megalapozott képviseletét a megfelelő indoklások megfogalmazásával. 
 • Önállóan, ugyanakkor kezdeményező szerepet vállalva másokkal együttműködve is képes megtervezni és elvégezni tevékenységeit. 
 • Kezdeményező együttműködés és felelősség jellemzi a keresztyén misszió egyre kiterjedtebb végzése érdekében a gyülekezete lelkipásztorával, missziómunkásaival és más keresztyén felekezetek lelkimunkásaival. 
 • A bibliai etikai normákat átgondoltan és tudatosan képviseli, Krisztus tanítványkaként a mindennapokban megéli. 
  Továbbá a Társadalmi szolgálat specializáción: 
 • Nagyfokú önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szociális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. 
 • Képviseli és érvényesíti a szociális szakterületen a bibliai alapú etikai irányelveket, cselekvési elvárásokat. 
  Továbbá a vallásismereti specializáción: 
 • Önállóságából fakadóan képes szakmájából fakadó nézetek képviseletére. 
 • Kezdeményezően keresi és vállalja az együttműködést szakmáján belül, valamint szakmáját érintően a környezetében. 
 • Etikussága révén hitelesen éli meg és képviseli szakmáját környezetében. 
 • Szakmai és etikai hitelessége jó alapot teremt szakmai és evangéliumi missziója számára. 

9) A képzés jellemzői 

9.1 Szakmai jellemzők (A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek és azok kredithatárai) 

 • Bibliaismereti, írásmagyarázat ismeretek 20-28 kredit 
  Bibliai nyelvek. Hermeneutikai és írásmagyarázati ismeretek. 
 • Rendszeres teológiai modul. 12-20 kredit 
  Dogmatika, Etika. 
 • Egyház- és vallásismereti modul 16-24 kredit 
  Egyház- és missziótörténeti áttekintés. Kortárs keresztény és nem keresztény vallási mozgalmak. Missziológiai ismeretek. 
 • Társtudományok ismeretkörei 12-20 kredit 
  Filozófia. Pedagógia. Szociológia. Pszichológia. Szervezetfejlesztés. Vezetéselmélet. 
 • Differenciált szakmai modul (Szakirány vagy specializáció ismeretkörei) 24-30 kredit 

9.2 Megszerzendő nyelvi kompetenciák / gyakorlati tapasztalat 

9.2.1 Lelkipásztor specializáción az oklevél kiadásának feltétele az intézményi belső angol szaknyelvi vizsga letétele. Nem szükséges a szaknyelvi vizsgát teljesíteni azoknak, akik államilag elismert B2 szintű nyelvvizsgával rendelkeznek valamely élő idegen nyelvből. 

9.2.2. A képzés minden szemeszterében folyamatosan teljesítendők a képzési programban meghatározott lelkiségi gyakorlatok. A specializációkhoz rendelt szakmai gyakorlatok teljesítésének formáját az aktuális képzési program rögzíti. A külső szakmai gyakorlat óraszáma minden specializáción minimum 200 óra. 

9.3 A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma: 15 kredit a hittudományi alapképzési szakok ismeretköreiből. 

A nem Teológia alapképzési szakról érkezőknek a képzés megkezdését követően, egyéni tanulmányi programban meghatározott módon és mértékben a Teológia alapképzési szak programja szerint az alábbi ismeretkörökben és mértékben kell szerezniük: 

 • Bibliaismereti, írásmagyarázati ismeretek: 40 kredit 
 • Rendszeres teológiai ismeretek: 20 kredit 
 • Egyház és vallásismeret: 30 kredit 
  Továbbá lelkipásztori specializáció, szakirányú ismeretek: 
 • Héber és görög nyelv: 18 – 18 kredit 
 • Gyakorlati teológiai ismeretek: 16 kredit 
  Továbbá a választott specializációhoz igazodó szakirányú ismeretek: 20 kredit 
Megszakítás