TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Kántor alapképzési szak (BA)

Kántor alapképzési szak (BA)

A Kántor Alapképzési Szak képzési és kimeneti követelményei

 1. Az alapképzési szak megnevezése: kántor (Chorister)
 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: kántor
  • a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Chorister
 3. Képzési terület: hitéleti
 4. A képzési idő félévekben: 6 félév
 5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
 6. A képzés célja:
  • A képzés célja olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében; felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A felekezetük szerinti egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.
 7. Idegennyelvi követelmény
  • Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 8. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg. Az egyes egyházak, illetve egyházi felsőoktatási intézmények a szak és a szakképzettség oklevélben történő megnevezésére – az egyház saját, belső szabályai szerint – más elnevezést, felekezeti meghatározást is használhatnak. A szak és szakképzettség e rendelettől eltérő megnevezése esetén az oklevélben fel kell tüntetni az e rendelet 6. számú melléklete szerinti azon szak és szakképzettség megnevezését is, amelynek az megfelel.

A Magyarországi Baptista Egyház részletező leírása

1) Az alapképzési szak megnevezése:

Kántor (Cantor)

2) Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

– végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) fokozat
– szakképzettség: okleveles kántor
– szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Cantor
– választható specializációk: hagyományos egyházzenész, gospel

3) Képzési terület: hitéleti

4) Képzési idő félévekben: 6 félév

5) Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

– a szak orientációja: gyakorlati
– diplomamunka készítéséhez rendelt kreditek: 12 kredit
– szabadon választható kreditek minimális értéke: 11 kredit

6) A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi terület besorolása: 0221

7) A szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan kántorok/egyházzenészek képzése, akik képesek a gyülekezeti szolgálat szakszerű ellátására. Képesek mind zeneileg, mind lelkileg az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében. Ismerik a magyar és egyetemes egyházzeneikultúrát, zenei és liturgikus- és közösségi szolgálat ellátásához szükséges hitéleti felkészültségük birtokában képesek egyházi közösségi szolgálatra, a sokoldalú zenei szolgálatok magas szintű ellátására: közösénekek vezetése, éneklés, kóruséneklés, hangszeres kíséret, vezénylés, továbbá a mindennapi munkájukban a zenei-, liturgiai- és közösségi értékek összhangjának megteremtésére. A felekezetük szerinti egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

7.1 Elsajátítandó szakmai kompetenciák

a) tudás

 • Ismeri a felekezete szerinti egyházzenét.
 • Éneklési felkészültsége alapján vezeti a közös éneklést, a kóruséneklést és ellátja az azokhoz tartozó liturgikus szolgálatokat.
 • Hangszeres felkészültsége alapján el tudja látni a gyülekezetben a zenei szolgálatokat, valamint képes irányítani a gyülekezeti éneklést.
 • Ismeri és helyesen alkalmazza a hangszerjáték lehetőségeit az egyházi liturgia és egyéb rendezvények alkalmával.
 • Ismeri az egyházi év különböző ünnepeihez köthető és tartozó énekrepertoárt.

b) képesség

 • Képes a folyamatos reflektív önfejlődésre és a sikeres szakmai szocializációra.
 • Képes gyülekezete vagy szolgálati helye zenei életének megszervezésére és cselekvő részese a gyülekezeten kívüli kulturális életnek.
 • Képes az egyéni és csoportos egyházzenei tevékenységben való részvételre, illetve annak irányítására.
 • Zenei tevékenysége során képes más művészeti ágak képviselőivel harmonikus együttműködés megteremtésére, közös programok megszervezésére, esetleg közös művészeti produktum létrehozására.
 • Képes a lelkipásztorral együttműködve rövid- és hosszútávon tervezni és a lelkipásztori programhoz illeszkedően szervezni a közösség liturgikus-zenei életét.

c) attitűd

 • Munkáját az egyháza és közössége iránti tevékeny elkötelezettség, minőség- és felelősségtudat valamint kezdeményezőkészség jellemzi; szakmai érvekkel tudja megvédeni a hiteles liturgiát.
 • Vállalja a mindenkori etikai és egyéb szabályrendszerek betartását és betartatását.
 • Egészséges kritikával és szakszerűen tudja a saját és mások művészi teljesítményét megítélni.
 • Aktívan és elkötelezetten irányít, működik együtt a szakmai projektekben.
 • A korszerű tudásmegosztási stratégiákat eredményesen és hitelesen alkalmazza.
 • Alkotó módon vesz részt művészeti produkciók, önálló alkotások létrehozásában.

d) autonómia és felelősség

 • Szakmai identitása és elhívástudata egyértelműen kialakult.
 • Képes a megszerzett tapasztalatból származó információk, a felmerülő új problémák és jelenségek kritikus feldolgozására.
 • Döntései szakmailag indokolhatóak, azokért felelősséget vállal, az értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás jellemzi.
 • Összművészeti, illetve multidiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik.

8) A képzés jellemzői

8.1 Szakmai jellemzők (A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek és azok kredithatárai)

 • Hit és neveléstudományi ismeretek, 35-45 kredit
  • Bibliaismeret, Rendszeres teológiai ismeretek. Gyakorlati teológiai ismeretek, Pszichológia, Pedagógia
 • Zenei törzsmodul, 54-64 kredit
  • Szolfézs, Zeneelmélet, Karvezetés, Zenetörténet, Himnológia
 • Differenciált zenei ismeretek, 18-28 kredit
  • Hangképzés-Magánének, Zongora-Orgona, választott hangszer
 • Differenciált szakmai modul (Szakirány vagy specializáció ismeretkörei), 15-24 kredit

8.2 Megszerzendő nyelvi kompetenciák / gyakorlati tapasztalat

A képzés minden szemeszterében folyamatosan teljesítendők a képzési programban meghatározott lelkiségi gyakorlatok. A szakmai gyakorlat jellegzetességeit leginkább a gyülekezeti alkalmakon ismerheti meg a hallgató, ahol módja nyílik a tapasztalatszerzésre, a tanult ismeretek az elsajátított kompetenciák alkalmazására. A gyakorlat része a hangszeres játék, gyülekezeti éneklés vezetése, énektanítás, kórus vezetése (kóruspróba), zenekarban való részvétel. A zenekari gyakorlatot a hallgató az aktuálisan kijelölt gyakorlatvezető tanár irányítása mellett végzi. A szakmai gyakorlat további részleteit és a specializációkhoz rendelt szakmai gyakorlatok.

 

Megszakítás