TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Ifjúsági vezető szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági vezető szakirányú továbbképzési szak

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Ifjúsági vezető szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Keresztyén ifjúsági vezető

3.1 A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Hittudomány

3.2 A végzettségi szint besorolása:

– ISCED 1997 szerint: 5A
– ISCED-F 2013 szerint: 6

4. A szakirányú továbbképzésre belépéskor előzményként elfogadott szakok:

Bármely képzési területen főiskolai vagy alapképzésben szerzett oklevél.

5. Képzési idő:

2 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

60 kredit

7.1 A képzés célja:

A képzés célja olyan keresztyén ifjúsági vezetők képzése, akik megfelelő bibliai, teológiai és pedagógiai ismeretekkel, illetve gyakorlati eszközökkel rendelkeznek gyülekezeti, és más keresztyén elkötelezettségű ifjúsági csoportok szervezésére és vezetésére.

7.2 Szakmai kompetenciák

Tudás:
– Ismeri a Biblia üzenetét, a bibliamagyarázat alapelveit és a rendszeres teológia meghatározó állításait, a főbb teológiai tanításokat.
– Ismeri az egyháztörténet meghatározó eseményeit, fordulópontjait, személyeit.
– Ismeri az egyházi ifjúsági misszió történetét és irányvonalait,
– Ismeri a keresztyén pedagógia meghatározó alapvetéseit
– Ismeri a fiatalok társadalmi és pszichológiai sajátosságait.
– Ismeri a szociálpszichológia legfontosabb megállapításait.

Képességek:
– Szolgálatában alkalmazza a bibliamagyarázat és a gyakorlati teológia alapvető szabályait.
– Képes a gyakorlatban alkalmazni a keresztyén pedagógia alapelveit a fiatalok között végzett szolgálatában.
– A Biblia tanításával összhangban alkalmazza a csoportvezetés gyakorlati irányelveit.
– Módszertani ismereteit hatékonyan használja az ifjúsági vezetés és közösségszervezés gyakorlati feladataiban.
– Képes tanácsolni és kísérni a fiatalokat kihívásaik, kríziseik idején és hatékony segítséget nyújt.
– Megfelelő kompetenciával rendelkezik az ifjúsági alkalmak, tanítások megtervezéséhez.

Attitűd:
– Nagyfokú együttműködési készség és empátia jellemzi
– Befogadó a fiatalok irányában, szenzitív személyes kérdéseikre, problémáikra
– Nyitott a különböző keresztyén felekezetek/gyülekezetek ifjúsági szolgálattevőivel való együttműködésre.
– Elkötelezett a keresztyén hit és erkölcs személyes megélésében, elkötelezett a személyes fejlődésre és másokat is erre bátorít.

Autonómia és felelősség:
– Tudatosan és megfelelő kompetenciával formálja a gyülekezeti ifjúsági csoportok közösségét, felelősséget vállal annak vezetéséért, lelki és közösségi irányultságáért.
– Tudatosan készíti fel a szolgálatra új munkatársakat, vezetőket.
– Kész az együttműködésre a gyülekezet vezetőségével.
– Önismereti és önreflexiós készség

8.1 A szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya:

– Bibliaismereti – Teológiai modul                        12-18 kredit
Bibliai szövegismeret. Az írásmagyarázat alapvető szabályai. Rendszeres teológiai áttekintés.

– Egyházismereti modul                                           9-15 kredit
Egyháztörténeti- és missziótörténeti áttekintés. Egyházismeret. Az egyház társadalmi szerepe. Ifjúsági missziói lehetőségek.

– Nevelés- és társadalomtudományi modul             9-15 kredit
Ifjúságszociológia. Vezetéselmélet és szervezetfejlesztés. Tantervelmélet és oktatásmódszertan.

– Kommunikáció- és média modul                            6-9 kredit
Kommunikációelmélet. Médiaismeret – Újmédia.

– Szakmai gyakorlat, lelkiség modul                         6-9 kredit
Személyes hatékonyság és spiritualitás. Lelkigondozás. Gyakorlati szolgálat (konferencia- és táborszervezés; gyülekezeti hospitálás)

8.2 A szakdolgozat / tanulmányzáró portfólió kreditértéke:

6 kredit

Mintatanterv

Tárgy1. szemeszter2. szemeszter
kreditvizsgakreditvizsga
Bibliaismeret4koll4koll
Írásmagyarázat  3koll
Hitvallásismeret – Dogmatika4koll  
Etika  3koll
Egyháztörténet3koll  
Egyházi ifjúsági misszió3koll3koll
Ifjúsági evangélizáció3gyj  
Ifjúságszociológia3koll  
Szervezetfejlesztés – Stratégiai tervezés3koll  
Vezetéselmélet  3koll
Oktatásmódszertan2gyj  
Kommunikációelmélet3koll  
Médiaismeret – Újmédia  3gyj
Fiatalok lelkigondozása  3gyj
Konferencia- és Táborszervezés2gyj  
Gyülekezeti ifjúsági munka gyakorlata  2gyj
Önismereti tréning0ai0ai
Szakmai gyakorlat és hospitálás0ai0ai
Szakdolgozat / Portfólió  6szig
Megszakítás