TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Teológia alapképzési szak (BA)

Teológia alapképzési szak (BA)

Teológia alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei

1. Az alapképzési szak megnevezése:

teológia (Theology)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség: teológus (lelkész/lelkipásztor szakiránnyal)
 • a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Theologian
 • választható szakirányok: teológus, lelkész/lelkipásztor (Theology, Cleric / Priest)

3. Képzési terület:

hitéleti

4. A képzési idő félévekben:

6 félév, lelkész, lelkipásztor szakirányon 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

180 kredit, lelkész, lelkipásztor szakirányon 240 kredit

6. A képzés célja

A képzés célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során megismerik a teológia tudományrendszerét, amelybe beleértendő a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. További cél a valláshagyomány társadalmi, illetve kultúrkörnyezeti kapcsolatának megismerése, és az ebben való tevékenységre való felkészülés. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.7. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg. Az egyes egyházak, illetve egyházi felsőoktatási intézmények a szak és a szakképzettség oklevélben történő megnevezésére – az egyház saját, belső szabályai szerint – más elnevezést, felekezeti meghatározást is használhatnak. A szak és szakképzettség e rendelettől eltérő megnevezése esetén az oklevélben fel kell tüntetni az e rendelet 6. számú melléklete szerinti azon szak és szakképzettség megnevezését is, amelynek az megfelel.

A Magyarországi Baptista Egyház részletező leírása

1) Az alapképzési szak megnevezése:  

teológia (Theology) 

2) Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

– végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat 
szakképzettség: teológus (lelkipásztor szakiránnyal) 
– szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Theologian 
– választható szakirányok: teológus, lelkipásztor (Theology, Cleric / Priest) 
– teológus szakirányon választható specializációk: hitoktató, missziói, szociális lelkigondozó 

3) Képzési terület:  

hitéleti 

4) Képzési idő félévekben:  

6 félév, lelkipásztor szakirányon 8 félév 

5) Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

180 kredit, lelkipásztor szakirányon 240 kredit 
– a szak orientációja: kiegyensúlyozott 
diplomamunka készítéséhez rendelt kreditek: 12 kredit 
szabadon választható kreditek minimális értéke: 12 kredit 

6) A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi terület besorolása: 0221 

7) A szak képzési célja és a szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során megismerik a teológia tudományrendszerét, amelybe beleértendő a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. További cél a valláshagyomány társadalmi, illetve kultúrkörnyezeti kapcsolatának megismerése, és az ebben való tevékenységre való felkészülés. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. 

A Lelkipásztor szakirány további célja, hogy a hallgatók a hit és tanítványság alapjain megismerkedjenek a kétezer éves keresztény teológia tudományának hagyományos diszciplínáival, valamint elsajátíthassák azokat a készségeket és képességeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy úgy tanítsák és vezessék a gyülekezeteket, hogy azok egészségesen képviseljék a Biblia tanítását és értékrendjét, valamint érvényes válaszokat tudjanak megfogalmazni a kortárs társadalmi kihívások által felvetett kérdésekre. 

Hitoktató specializáció további célja, olyan egyházi szakemberek képzése, akik megfelelő bibliai, teológiai és pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek gyermekek, fiatalok hitéleti oktatására és nevelésére, gyülekezetben és közoktatási intézményekben, elsősorban a Bibliaismeret (Hit- és erkölcstan) tantárgy keretében. 

Missziói specializáció további célja, hogy a hallgatók ismereteket és felkészítést kapjanak a jelenkor kulturális és társadalmi viszonyi között élő, különböző életkorú és élethelyzetű csoportokban végzendő missziói és evangelizációs szolgálatra, illetve mások erre való felkészítésére, az ilyen szolgálatok tervezére és kivitelezésére. A felkészítés során kiemelt hangsúlyt kap a krisztusi tanítványi, szolgáló közösség építéséhez szükséges készségek fejlesztése, ismeretek megszerzése, valamit a gyülekezet lelkipásztorával, más gyülekezeten belüli, ill. más keresztyén felekezethez tartozó lelkimunkásokkal való együttműködésre való alkalmasság fejlesztése. 

A Szociális lelkigondozó specializáció további célja a hallgató felkészítése a bibliai értékrend alapján végzett segítő munka alapjaira, kiemelten kezelve a lelkigondozás tevékenységét. A végzett hallgatók rendelkezzenek a szociális segítő tevékenység végzéséhez szükséges alapvető szakmai ismeretekkel, a bibliai értékek ismeretével és erre épülő társadalmi szemlélettel.  A diploma lehetőséget nyújt szociális szakterületen kínált állások betöltésére a vonatkozó jogszabályok alapján. Továbbá lehetőséget biztosít a tanulmányok folytatására MA képzéseken, valamint számos felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon.  

7.1 Elsajátítandó szakmai kompetenciák 

a) tudás 

 • Legyenek alapvető ismeretei az Atya Isten teremtő munkájáról, Jézus Krisztus személyéről és váltságművéről, a Szentlélek egyetemes működéséről az Ó- és az Újszövetségben egyaránt. 
 • Ismerje Szentháromság Isten munkálkodásával kapcsolatos legfontosabb történéseket az evangéliumok megszületésében és azt követő évszázadokban egészen napjainkig. 
 • Legyen tájékozott ezen alapvető tények értelmezésének emberi korlátairól. 
 • Mindezekhez az üdvtörténet összefüggéseinek és a biblikus nyelvezet műfaji sajátosságainak és fogalmi alapkészletének a tudása. 
 • Legyen gyakorlott a Biblia üzeneteinek megismerési módjában és tájékozott az önmagát magyarázó könyv használatának módszerében, valamint készséges a mai élet kihívásaira biblikus választ találni. 
 • Ismeri a főbb teológiai tanításokat. 
 • Ismeri az egyháztörténet meghatározó irányait, fordulópontjait, eseményeit és személyeit. 

Továbbá a lelkipásztor szakirányon: 

 • ismeri a Szentírás eredeti nyelveinek alapvető sajátosságait 
 • ismeri a kereszténység hitrendszerét 
 • ismeri azokat a törtélelmi, kulturális és társadalmi összefüggéseket, melyeknek meghatározottságában működnie kell 
 • ismeri az ember alapvető lelki folyamatainak bibliai hátterét, és a kortárs pszichológiai elméleteket 
 • ismeri a vezetés bibliai hátterét és a kortárs vezetéstudományi elméleteket 

Továbbá a hitoktató specializáción: 

 • Ismeri az oktató-nevelő munka meghatározó keresztyén irányait. 
 • Ismeri a tanulás a tanítói, tanári munka meghatározó elméleti és gyakorlati kérdéseit. 
 • Ismeri és alkalmazza a bibliamagyarázat alapvető szabályait. 
 • Ismeri a Bibliaismeret tantárgy tantervét és jogszabályi környezetét. 

Továbbá a missziói specializáción: 

 • Ismeri a szakterület általános és átfogó és a Biblia kinyilatkoztatásába gyökerező jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait. 
 • Ismeri szakterület legfontosabb összefüggéseit, ismeretszerzési és gyakorlati problémamegoldási módjait. 
 • Ismeri szakterület szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció terén egyaránt. 
 • Ismeri szakterület bibliai vonatkozásait, evangéliumi szemléletet tükröző összefüggéseit. 

Továbbá a szociális lelkigondozó specializáción: 

 • Ismeri a Biblia meghatározó szociális üzeneteit, és a biblikus lelkigondozás alapvető sajátosságait. 
 • Ismeri a segítő munka kialakult hazai formáinak alapvető, átfogó tényeit, irányait és határait. Áttekintést kap a szociális szolgáltatási rendszer átfogó jellemzőiről, a szociális munka gyakorlati alapjairól. 
 • Ismeri a szociális szakterület legfontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri szakterületének alapvető ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. 

b) képesség 

 • Legyen képes annak tudatában gondolkodni, hogy a Biblia kijelentése Isten szava, s hogy a valóság és az igazság megismerése a láthatatlan és a látható valóság egyidejű kezelésében áll. – Eme ismeretei függvényében legyen képes kiértékelni a különféle emberi elképzeléseket, eszméket, ideákat. 
 • Gyakorolja magát az imádkozásban, s legyen kész másokat segíteni az isteni gondolatok megértésére és követésére. 
 • Képes legyen felismerni az emberi problémák hátterében megbúvó bűnt mind önmaga, mind segítségére szoruló embertársainak az életében. 
 • Figyelmét újra és újra a Szentlélek vezetésére összpontosítsa abban a társadalmi, kulturális közegben, amelyben civil hivatását gyakorolja, s amely normarendszerének keretei között adatik számára keresztényi identitásának megélése. 
 • Istentől nyert bölcsességgel képes legyen a világtól nyerhető ismereteket megvizsgálni, identitásának megőrzése mellett kiértékelni. Szakmai környezetében felmerülő problémákra biblikus válaszokat keresni. 

Továbbá a lelkipásztor szakirányon: 

 • képes az eredeti nyelvek alapján tanulmányozni a Bibliát 
 • képes a Biblia igazságai alapján a rá bízott gyülekezeti közösséget a keresztény hit rendszerében vezetni 
 • képes a Biblia értékrendjét képviselni és otthonosan mozogni gyülekezetének történelmi, kulturális és társadalmi közegében. 
 • képes a rá bízottak lelki természetű problémáival hozzáértő módon foglalkozni úgy, hogy a Biblia emberképe alapján érvényes válaszokat nyújt 
 • képes a rá bízott gyülekezetet a mindenkori társadalmi folyamatok között biztonsággal vezetni 
  Továbbá a hitoktató specializáción: 
 • Alkalmas a közoktatás minden szintjén (óvoda, általános iskola, középiskola) a Bibliaismeret tantárgy oktatására, illetve hittanórák, bibliaórák tartására. 
 • Megfelelő kompetenciával rendelkezik a helyi tanmenet megtervezéséhez. 
 • Kész a folyamatos együttműködésre a hitoktatói munkát befogadó közoktatási-, intézmény vezetésével és az ott dolgozó kollégákkal. 

Továbbá a missziói specializáción: 

 • A szakterületére vonatkozó elméleti tudását képes önállóan is gyarapítani a problémák megoldásakor innovatív módon és másokkal kooperálva alkalmazni. 
 • Használni képes a szakterület jellemző szakirodalmát, információkat számítástechnikai és könyvtári forrásokból egyaránt. 
 • Képes különbséget tenni a tanítványi és vallásos keresztyéni identitás között, amit a szerzett ismeretek felhasználásával szóban és írásban is meg tud fogalmazni. 
 • Képes a szakterület összefüggéseit az evangéliumi bibliai szemléletmódból fakadóan átlátni, értelmezni és megfogalmazni. 
 • Gyülekezeti/munkahelyi környezetben képes annak lelkipásztorával/vezetőjével, missziómunkásaival, esetenként más keresztyén felekezetek lelkimunkásaival együttműködve, gyakorlati módon és a különféle erőforrásokkal jól gazdálkodva alkalmazni a megszerzett ismereteket. 
  Továbbá a szociális lelkigondozó specializáción: 
 • Képessé lesz szociális problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására keresztyén etika normák szerint. 
 • Képes koordinálni, irányítani gyülekezeti és civil szociális segítő munkát, önkéntes foglalkoztatást szervezni, 
  Képes a különféle erőforrásokkal gazdálkodni, képes adott tevékenység különböző szakmai és etikai elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását. 

c) attitűd 

 • Szilárduljon meg benne az a hozzáállás, hogy szakmáját Krisztus megváltásának és feltámadásának látószögéből kezeli, annak társadalmi helyét és szerepét az örök életre vezető missziói parancsa alapján értékeli. 
 • Legyen hiteles keresztényi elhivatottságában, Krisztus követésével kínáljon alternatívát azzal a gondolkodásóddal szemben, amely szakmáját és annak világi képviselőit jellemzi. Törekedjen e téren gyakorlati eredményeket felmutatni. 
 • Önismeretét Isten igéjére alapozva éberen figyelje, hogy ő személyiségének milyen hiányosságaira (bűneire) mutat rá az Úr, ill. azok elhagyásával a megszentelődésben növekedhessen, s krisztusi identitása érzékelhetőbbé válhasson. 

Továbbá a lelkipásztor szakirányon: 

 • megingathatatlanul ragaszkodik a Biblia értékrendjéhez 
 • tisztelettel és előzékeny szeretettel viseltetik az emberek iránt a pozíciója nyomán felmerülő helyzetekben 
 • hiteles és integráns személyiség, aki megfelelő önreflexiós képességgel rendelkezik 
 • az embereket a Krisztustól tanult szeretet és igazság kettősének fényében szemléli 
 • helyes helyzetértékelő képességgel és alázattal vezeti a közösséget 

Továbbá a hitoktató specializáción: 

 • Nagyfokú együttműködési készség és empátia jellemzi. 
 • Befogadó a gyermekek, fiatalok irányában, szenzitív személyes kérdéseikre, problémáikra. 
 • Nyitott és keresi az együttműködés lehetőségét a helyi baptista gyülekezettel. 
 • Elkötelezett a keresztyén hit és erkölcs személyes megélésében 

Továbbá a missziói specializáción: 

 • Törekszik a krisztusi tanítványi életre, ezen értékek megélésére a szélesebb társadalmi közösség előtt is. 
 • Értéknek tartja a krisztusi szelídséget, alázatot és törekszik az evangéliumi bibliai igazságok szeretetteljes és következetes megélésére, képviseletére. 
 • Folyamatos önképzés igénye jellemzi, mely során törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődése és mások felé való szeretetteljes szolgálata során felhasználja. 
 • Magáévá tette azt az alapelvet, hogy a folyamatos fejlődés célja az Isten szerinti jó megélése és cselekvése (Ef 2:10), mely a Krisztus megismerése (megtérés, újjászületés, személyes odaszánás) útján, a Szentlélek által lehetséges. 

Továbbá a szociális lelkigondozó specializáción: 

 • Munkája során kész a másokkal való kooperációra. 
 • Nyitott a keresztyén segítő munka átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására. 

d) autonómia és felelősség 

 • Identitása mutatkozzon meg abban, hogy Isten előtti felelősségével törekszik a szakmai kérdéseket a Biblia és a tudomány szemszögéből egyaránt megvizsgálni, s ennek során a felülről kapott iránymutatást közkinccsé tenni. 
 • Reflexív viszony jellemezi a szakmájában uralkodó felfogással kapcsolatban, s a Biblia tanítása alapján vállalja a konfrontációval járó szenvedéseket is. 
 • A ne legyetek hitetlenekkel felemás igában intelme jegyében úgy működik együtt világi kollégákkal, intézményekkel, hogy keresztény identitása felismerhető legyen. 
 • Isten a legfőbb mérce a számára, és a tőle kapott erkölcsi útmutatás alapján viszonyul a korszellem befolyásolta szakmai etikai normákhoz. 

Továbbá a lelkipásztor szakirányon: 

 • Önálló véleményalkotás jellemzi, amelyet képes kulturált formában konstruktívan megosztani 
 • Döntéseiért és véleményéért vállalja a felelősséget, amelyet a gyülekezet vezetőségével egységben képvisel 
 • Felelősséget vállal a gyülekezeti közösségen belüli és a szélesebb társadalmi együttműködés terén egyaránt 

Továbbá a hitoktató specializáción: 

 • Felkészült a Bibliaismeret oktatás tanítására a köznevelés minden szintjén. 
 • Kész az együttműködésre a helyi baptista gyülekezet vezetőségével. 
 • Önismereti és önreflexiós készség 

Továbbá a missziói specializáción: 

 • Önállóan végzi az átfogó szakmai kérdések adott források alapján történő átgondolását és annak írásos formába öntését. 
 • Önállóan, ugyanakkor másokkal együttműködve is képes megtervezni és elvégezni tevékenységeit. 
 • Együttműködési készség és felelősség jellemzi a keresztyén misszió egyre kiterjedtebb végzése érdekében a gyülekezete lelkipásztorával, missziómunkásaival és más keresztyén felekezetek lelkimunkásaival. 
 • A bibliai etikai normákat tudatosan vállalja, azokat törekszik hitelesen gyakorlatba ültetve Krisztus tanítványkaként megélni. 
  Továbbá a szociális lelkigondozó specializáción: 
 • Együttműködés és felelősség jellemzi a szociális szakterület képzett szakembereivel, egyházi szolgálatot végző személyekkel. 
 • A szociális segítő munkát megalapozó nézeteket és a bibliai etikai normákat tudatosan és felelősséggel vállalja. 

8) A képzés jellemzői 

8.1 Szakmai jellemzők (A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek és azok kredithatárai) 

 • Bibliaismereti, írásmagyarázat ismeretek 46-54 kredit 
  Bibliai kortörténet. Biblia ismeret. Hermeneutikai és írásmagyarázati ismeretek. 
 • Rendszeres teológiai modul. 24-32 kredit 
  Dogmatika, Etika. Ó- és Újszövetségi teológia. Apologetika. 
 • Egyház- és vallásismereti modul 36-45 kredit 
  Egyház- és missziótörténeti áttekintés. Kortárs keresztény és nem keresztény vallási mozgalmak. Missziológiai ismeretek. Himnológia. 
 • Társtudományok ismeretkörei 10-18 kredit 
  Filozófia. Pedagógia. Szociológia. Pszichológia. 
 • Differenciált szakmai modul (Szakirány vagy specializáció ismeretkörei) 24-30 kredit 

lelkipásztori szakirányon további 60 kredit

8.2 Megszerzendő nyelvi kompetenciák / gyakorlati tapasztalat 

8.2.1 Lelkipásztor szakirányon az oklevél kiadásának feltétele az intézményi belső angol szaknyelvi vizsga letétele. Nem szükséges a szaknyelvi vizsgát teljesíteni azoknak, akik államilag elismert B2 szintű nyelvvizsgával rendelkeznek valamely élő idegen nyelvből. 
8.2.2. A képzés minden szemeszterében folyamatosan teljesítendők a képzési programban meghatározott lelkiségi gyakorlatok. A szakirányokhoz és specializációkhoz rendelt szakmai gyakorlatok teljesítésének formáját az aktuális képzési program rögzíti. A külső szakmai gyakorlat óraszáma minden specializáción minimum 200 óra. 

Megszakítás