nagy láthatóság” class = “” id = “”] nagy láthatóság “class =” “id =” “] rule_style =” default “rule_size =” “rule_color =” “hide_on_mobile =” kis láthatóság, közepes- láthatóság, nagy láthatóság “class =” “id =” “] nagy láthatóság” class = “”id = “”] nagy láthatóság “class =” “id =” “] rule_style =” default “rule_size =” “rule_color =” “hide_on_mobile =” kis láthatóság, közepes- láthatóság, nagy láthatóság “class =” “id =” “] nagy láthatóság” class = “” id = “”] nagy láthatóság “class =” “id =” “]

 Teológia mesterszak (MA)

A jelentkezési lap itt tölthető le.

Jelentkezési határidő a képzésre: 

 

Képzési idő : 4 félév
Megszerezhető szakképzettség : Okleveles teológus

A szakra bemeneti feltételként teljes hitelképességű beszámolóval vehető figyelembe a következő hitéleti szakok: teológia, diakónia, katekéta-lelkipásztori munkatárs. További, számításba vehető alapképzési vagy mesterképzési szakon szerzett szakképzettség: további hitéleti szakok; a Bölcsészettudomány-, Társadalomtudomány-, Pedagógusképzés-Neveléstudományi képzési területekről. Bármely más képzési területről érkező hallgatóknak a bemenet feltétele egy min. 30 kredites minor modul teljesítése.

A képzés célja

 • A Gyülekezeti lelkipásztor tantárgyi csomagot választók, és elhívásuk mellett, gyülekezeti és lelkipásztori ajánlások is rendelkezésre állnak, hogy megfelelő felkészítést nyújtsanak az eredményeket gyülekezeti lelkipásztori, és közegyházi szolgálat végzéséhez. 
 • Missziológia tantárgyi csomagot választók számára, hogy a hallgatókat felkészítse az egyház / gyülekezet missziói munkájában való részvételre, annak szervezésére, irányítására. Kiemelt figyelemmel az evangélizációs, tanítói és közösségépítő szolgálatokra.
 • A hitoktatói tantárgyi csomagot választók számára, hogy felkészítsen a közoktatásban végzendő hit- és erkölcstan oktatás végzésére
 • Vallásismereti tantárgyi csomagot választók számára, hogy a hallgatókat felkészítse az egyházak / gyülekezetek felekezet- és vallásközi párbeszédében való részvételre, annak szervezésére, irányítására.
 • Egyházzenei terület specializálódók számára, hogy felkészítse a hallgatókat az egyház / gyülekezet ének-zenei életének összefogására, irányítására, az egyházi / gyülekezeti ének-zenei kultúrában a teológiai szempontok érvényesítésére.
 • Az egyház / gyülekezet társadalmi szolgálatában való részvételre felkészítő tantárgyi modulról van szó, hogy a hallgatók felkészüljenek az 1/2000 SzCsM rendelet szerinti szociális munkakör betöltésére, kiemelik a mentálhigiénés és az intézményvezetői feladatok eredményes ellátására. Illetve felkészít az egyház / gyülekezet társadalmi-, szociális szolgálatában való részvételre, annak szervezésére, irányítására.

Teológia mesterképzési szak képzési és kimeneti követelmények

 1. A mesterképzési szak megnevezése: teológia
 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) szakképzettség: okleveles teológus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Theology/Divinity
 1. Képzési terület: hittudomány
 2. A mesterképzésbe belépésnél előzetesen elfogadott szakok:

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szak a teológia alapképzési szak, A bemenethez szükséges feltételekkel elfogadott szakok:
Nem teológus (BA) szakon szerzett – minimum – alapfokozat vagy szakképzettség alapján, a jelentkezőnek a hitelképesség megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összeállítása alapján megállapítható 90 kredit a teológus BA képzés törzsanyagának ismeretköreiből. A korábban teljesített tanulmányok összefoglalását a képzést indító intézmény Kreditátviteli Bizottsága végzi. Valóban a fenti összevetés alapján 90 kreditnél kevesebb, de legalább 30 kredit megléte igazolható, úgy a hiányzó, krediteket a felvételtől számított négy féléven belül a képzés indító intézmény tanulmányai és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

7. A képzés célja:

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolódnak az egyes egyházakhoz, vallási közösségek szellemi vezetésébe, valamint olyanok – BA fokozattal közepes – elkötelezett lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi teendőit teljes kompetenciája el látható és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé látható. Megfelelő ismeretekkel foglalkozó tanulmányaik doktori képzésben is folytatják.
A mesterfokozat megszerzéséhez kevés egy, általános, állami elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges egy élő idegen nyelvből.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezések alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.     

 

Total Page Visits: 4650 - Today Page Visits: 1