Teológia alapszak (BA)

A jelentkezési lap itt tölthető le.

Jelentkezési határidő a képzésre: 

Képzési idő: 6+2 félév
Megszerezhető szakképzettség: Teológus

A szak gyakorlatorientált szemlélete és a felkínált választható tantárgycsomagok felkészítenek a misszió (gyermek- és ifjúsági munka, hitoktatás, gyülekezetépítés, gyülekezetplántálás, lelkigondozás) különböző területeire, megalapozzák a lelkipásztori elhívással rendelkezők teológiai felkészítését előkészítik a teológia interdiszciplináris szemléletű művelését, valamint megteremti a világi szakmák biblikus alapokon történő művelésének feltételeit. A megszerzett diploma lehetőséget biztosít a tanulmányok mesterképzésben való folytatására.

  • Gyülekezeti lelkipásztor elhívással rendelkezőket a kötelező tanegységeken túl megismerteti a gyülekezeti lelkipásztori szolgálat szépségével, feladataival és céljaival. A teljes program megfelelő teológiai- és segédtudományi alapozást biztosít a lelkipásztori képzés második ciklusára, a mesterképzésre.
  • Missziói képzés különböző tantárgyi moduljai felkészíti a hallgatót a gyülekezeti missziói szolgálat lelkipásztor irányítása melletti végzésére, annak különböző területein (pl. evangélizációs szolgálat, gyermek- és ifjúsági munka, bibliaköri tanítás.)
  • Szociális lelkigondozó képzés hangsúlyozottan törekszik arra, hogy felkészítse a hallgatót a gyülekezet szociális szolgálatának végzésére. Egyúttal felkészít a 15/1998. NM rendelet (vezető, családgondozó, nevelő, utógondozó, tanácsadó) és az 1/2000 SzCsM rendelet (családsegítés, tanácsadó) szerinti munkakörök feladatainak ellátására. A megszerezhető teológus oklevél megfelelő bemenetet biztosít szakirányú továbbképzési szakokhoz (pl.: alkalmazott szociális gerontológia, addiktológiai konzultáns, családkonzulens/családterapeuta, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mediátor, mentálhigiéné, szociális menedzser) mind a mellett, hogy e képzettségek biblikus szemléletű művelésének megalapozását végzi.

Teológiai alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei

1. Az alapképzési szak megnevezése: teológia

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
  • szakképzettség: teológus
  • a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: BA in Theology


3. Képzési terület:
 hittudomány

4. A képzési idő félévekben: 8 félév.

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit.

6. A képzés célja:

A képzés célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során megismerik a teológia tudományrendszerét, amelybe beleértendő a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. További cél a valláshagyomány és a társadalmi, illetve kultúrkörnyezeti kapcsolatának megismerése, és az ebben való tevékenységre való felkészülés. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

7. Oklevél megszerzésének feltétele:

A tantervben meghatározott vizsgák sikeres letétele, az előírt gyakorlatok teljesítése után eredményesen letett záróvizsga; továbbá egy idegen nyelvből középfokú, C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

 

Total Page Visits: 8569 - Today Page Visits: 1