TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Teológia mesterképzési szak (MA)

Teológia mesterképzési szak (MA)

Teológia mesterképzési szak (MA)

1. A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles teológus
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Theologist
3. Képzési terület: hittudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
– a bemenethez feltétel nélkül elfogadott szak a teológia alapképzési szak,
– a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott szakok:
Nem teológus (BA) szakon szerzett – minimum – alapfokozat illetve szakképzettség alapján, a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 90 kredit a teológus BA képzés törzsanyagának ismeretköreiből. A korábban teljesített tanulmányok összevetését a képzést indító intézmény Kreditátviteli Bizottsága végzi. Amennyiben a fenti összevetés alapján 90 kreditnél kevesebb, de legalább 30 kredit megléte igazolható, úgy a hiányzó, krediteket a felvételtől számított négy féléven belül a képzést indító intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7. A képzés célja: A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe, valamint olyan – BA fokozattal rendelkező – elkötelezett lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
8. Idegen nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések:

– A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási
intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi
személy határozza meg.