TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

A Szentírás összeköt

A Szentírás összeköt

A Szentírás összeköt

A szent­írá­si közös úton – Sze­re­tet, egy­ség, nem­ze­ti össze­tar­to­zás cím­mel szer­ve­zett kon­fe­ren­ci­át – ke­resz­tény fe­le­ke­ze­tek és zsidó kö­zös­sé­gek kép­vi­se­lő­i­nek je­len­lé­té­ben – a Ma­gyar­ho­ni Zsidó Ima­egy­let és a Ba­ran­ko­vics Iz­ra­e­li­ta Mű­hely már­ci­us 22-én Kecs­ke­mé­ten… 

Zsidók és keresztények együtt, szeretetben, egységben

A szent­írá­si közös úton – Sze­re­tet, egy­ség, nem­ze­ti össze­tar­to­zás cím­mel szer­ve­zett kon­fe­ren­ci­át – ke­resz­tény fe­le­ke­ze­tek és zsidó kö­zös­sé­gek kép­vi­se­lő­i­nek je­len­lé­té­ben – a Ma­gyar­ho­ni Zsidó Ima­egy­let és a Ba­ran­ko­vics Iz­ra­e­li­ta Mű­hely már­ci­us 22-én Kecs­ke­mé­ten. Az al­ka­lom során egy ha­son­ló című nyi­lat­ko­za­tot is ki­ad­tak. Ezt evan­gé­li­kus rész­ről Kon­dor Péter, a Déli Evan­gé­li­kus Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke látta el kéz­je­gyé­vel. Az egy­ház­ve­ze­tő elő­adás­sal is szol­gált, csak­úgy, mint Fischl Vil­mos evan­gé­li­kus lel­kész, a Ma­gyar­or­szá­gi Egy­há­zak Öku­me­ni­kus Ta­ná­csá­nak fő­tit­ka.

A meg­nyi­tót a helyi zsidó hit­köz­ség ima­ter­mé­ben tar­tot­ták, mások mel­lett po­li­ti­ku­sok rész­vé­te­lé­vel: Kásler Mik­lós, az em­be­ri erő­for­rá­sok mi­nisz­te­re vi­de­ó­üze­net­ben, Sza­lay-Bob­rov­nicz­ky Vince civil és tár­sa­dal­mi kap­cso­la­to­kért fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­kár, Sa­lacz Lász­ló or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő és Sze­be­ré­nyi Gyula Tamás, Kecs­ke­mét me­gyei jogú város al­pol­gár­mes­te­re sze­mé­lye­sen üd­vö­zöl­te az egy­be­gyűl­te­ket. Raj­tuk kívül Feld­máj­er Péter, a Ma­gyar­or­szá­gi Zsidó Hit­köz­sé­gek Szö­vet­sé­ge Közép-ma­gyar­or­szá­gi Te­rü­le­ti Cso­port­já­nak el­nö­ke mon­dott még kö­szön­tő­be­szé­det.

Az elő­adá­sok­kal már a re­for­má­tus kol­lé­gi­um dísz­ter­mé­ben foly­ta­tó­dott a prog­ram. Az egy­há­zak magas rangú kép­vi­se­lői – így a már em­lí­tet­tek mel­lett Balog Zol­tán püs­pök, a Ma­gyar­or­szá­gi Re­for­má­tus Egy­ház Zsi­na­tá­nak el­nö­ke, Kiss-Rigó Lász­ló sze­ged-csa­ná­di ka­to­li­kus püs­pök, Mé­szá­ros Kál­mán, a Ma­gyar­or­szá­gi Bap­tis­ta Egy­ház ko­ráb­bi el­nö­ke, a Baptista Teológiai Akadémia rektora és Róna Tamás fő­rab­bi, a kon­fe­ren­ci­át szer­ve­ző Ma­gyar­ho­ni Zsidó Ima­egy­let el­nö­ke –, va­la­mint Weisz Péter, a Ba­ran­ko­vics Ist­ván Iz­ra­e­li­ta Mű­hely el­nö­ke és Lom­ni­ci Zol­tán, az Em­be­ri Mél­tó­ság Ta­ná­csá­nak el­nö­ke szó­lalt fel.

Közös te­her­hor­do­zás­ra, egy­más felé for­du­ló, egy­mást hor­do­zó sze­re­tet­re van szük­ség – emel­te ki elő­adá­sá­ban Pál apos­tol (Gal 6,2) nyo­mán Kon­dor Péter. Össze­tar­to­zá­sunk­nak azon­ban nem el­ső­sor­ban célja, hanem sok­kal in­kább oka van: „Ahhoz, hogy a szí­vünk meg­in­dul­jon, előbb tör­tén­nie kell va­la­mi­nek ve­lünk, ben­nünk: a Jó­te­rem­tő ré­sze­sít min­ket a jó­té­te­mé­nyé­ben, és ebből fakad aztán az egy­más ter­hét hor­doz­ni tudó és akaró lel­kü­let” – fo­gal­ma­zott a Déli Evan­gé­li­kus Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke. Hoz­zá­tet­te: fon­tos, hogy ez ne kény­sze­rű­ség le­gyen, hanem be­lül­ről fa­ka­dó ön­kén­tes, sze­re­tet­tel­jes vál­la­lást je­lent­sen. A másik se­gí­té­sét, a kö­zös­ség épí­té­sét az ember leg­na­gyobb ki­vált­sá­gá­nak és mél­tó­sá­gá­nak ne­vez­te, amely meg­gaz­da­gít­ja az éle­tet. „A másik ter­hé­nek hor­do­zá­sa nem pil­la­nat­nyi aktus, hanem fo­lya­ma­tos cse­lek­vés. Ide tar­to­zik min­den olyan gesz­tus, ami­ből a másik meg­ér­zi, hogy a sorsa nem kö­zöm­bös a szá­munk­ra” – mond­ta Kon­dor Péter.

Az első szá­za­dok már­tír­ja­i­nak tör­té­ne­te­it ol­vas­va meg­re­meg­het a szí­vünk, hogy mág­lyá­ra hur­col­ták a ke­resz­té­nye­ket, ha Bib­li­át ta­lál­tak náluk – idéz­te fel elő­adá­sá­ban Fischl Vil­mos evan­gé­li­kus lel­kész. Vajon ne­künk is olyan drága ol­vas­má­nyunk, napi lelki táp­lá­lé­kunk-e a Szent­írás, mint volt nekik? – tette fel egy­út­tal a kér­dést a Ma­gyar­or­szá­gi Egy­há­zak Öku­me­ni­kus Ta­ná­csá­nak fő­tit­ká­ra. Közös fel­ada­tunk­ról szól­va ké­sőbb így fo­gal­ma­zott: Isten or­szá­gát kell meg­va­ló­sí­ta­nunk, és akkor nem kell fél­nünk az ör­dög­től, az éle­tünk­ben min­dent össze­vissza do­bál­ni akaró sá­tán­tól sem. Egy­út­tal azon­ban arra is fi­gyel­mez­te­tett: a di­a­bo­losz „nem azo­kat a csa­lá­do­kat lá­to­gat­ja meg, ahol már rossz a han­gu­lat, ahol gyű­lö­lik egy­mást, hi­szen ott már el­vé­gez­te a mun­ká­ját. Oda megy, ahol még jelen van Isten és a sze­re­tet, és ott pró­bál kí­sér­te­ni”.

Balog Zol­tán re­for­má­tus püs­pök arról szólt, hogy „min­den­ki ahhoz tar­to­zik, aki­nek a képe van rajta”. Isten a saját kép­má­sá­ra te­rem­tett ben­nün­ket. Ha tel­je­sen az övé, az egyet­len leg­főbb ki­rá­lyé va­gyunk, akkor a „kis­ki­rá­lyok” nem tud­nak be­fo­lyá­sol­ni min­ket, és akkor sza­bad em­be­rek­ként mű­köd­he­tünk együtt a nem­zet jó­lé­tén mun­kál­ko­dók­kal, mert a nem­zet is Isten tu­laj­do­na, te­remt­mé­nye.

Róna Tamás fő­rab­bi az elő­adá­sá­ban előbb az igaz em­be­rek ar­che­tí­pu­sa­i­ról – a bölcs ta­nít­vá­nyok­ról, az iga­zak­ról és a jám­bo­rok­ról – be­szélt, majd az al­ka­lom fő szer­ve­ző­je­ként arra hívta fel a fi­gyel­met, hogy a ke­gyet­len pusz­tí­tás ellen közös fel­lé­pés­re, bátor ki­ál­lás­ra, hi­tünk meg­val­lá­sá­ra van szük­ség, és ehhez az Örök­ké­va­ló­ból és egy­más­ból me­rít­he­tünk erőt. Hang­sú­lyoz­ta azt is, hogy a neo­lóg zsi­dó­ság a ma­gyar nem­zet ré­szé­nek te­kin­ti ön­ma­gát, és ke­re­si, ho­gyan tudja szol­gál­ni a nem­zet javát.

A közös nyi­lat­ko­zat­ban az alá­írók – a ma­gyar­or­szá­gi hívő kö­zös­sé­gek tag­ja­i­ként közös úton járva – egye­bek mel­lett el­íté­lik a ke­gyet­len­sé­get és a ki­re­kesz­tést, hang­sú­lyoz­zák az er­köl­csi nor­mák ha­tá­ro­zott meg­vé­dé­sé­nek szük­sé­ges­sé­gét, fel­hív­ják a fi­gyel­met a passzív, ál­lás­fog­la­lás-men­tes ma­ga­tar­tás be­lát­ha­tat­lan kö­vet­kez­mé­nye­i­re. Nél­kü­löz­he­tet­len­nek tart­ják to­váb­bá a kü­lön­bö­ző val­lá­si kö­zös­sé­gek kö­zöt­ti kap­cso­la­tok ke­re­sé­sét és ápo­lá­sát, és fel­ada­tuk­nak te­kin­tik, hogy a hívő em­be­rek, hívő csa­lá­dok, val­lá­si kö­zös­sé­gek ér­ték­rend­je­ik­kel já­rul­ja­nak hozzá a tár­sa­da­lom épí­té­sé­hez. Emel­lett ki­áll­nak a nem­zet egy­sé­ge, a val­lá­sos ér­ték­rend el­fo­ga­dott­sá­gá­nak nö­ve­lé­se, a zsi­dók és a ke­resz­té­nyek kö­zött test­vé­ri együtt­gon­dol­ko­dás mel­lett. (A nyi­lat­ko­zat tel­jes ter­je­del­mé­ben meg­ta­lál­ha­tó a www.​zsima.​hu ol­da­lon. – A szerk.)A dél­utá­ni ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­tés részt­ve­vői töb­bek kö­zött arról fej­tet­ték ki gon­do­la­ta­i­kat, hogy sze­rin­tük mi­lyen módon po­li­ti­zál(hat) az egy­ház, és az egyén sze­mé­lyes meg­győ­ző­dé­se med­dig szá­mít ma­gán­ügy­nek, mi­kor­tól válik köz­üggyé.

Szer­ző: Vi­tá­lis Judit

Fotó: zsima.​hu; Pe­tő­fi Népe / Bús Csaba

Forrás: https://www.evangelikus.hu/…/az-iras-osszekot-zsidok-es… 

NYILATKOZAT

A Szentírási Közös úton

Szeretet, Egység, Nemzeti összetartozás 

Felismerve,

 • hogy a magyarországi hívő közösségek tagjaiként közös úton járunk;
 • hogy ez az út az ezredéves közös – néha fájdalmas – múltból, az új lehetőségeket nyújtó jelenen át, a remélt békés jövő felé visz;Figyelembe véve,
 • hogy a Jóteremtő szándéka szerint közös birtokosai vagyunk e teremtett világnak, jó gazdaként felelősek vagyunk érte és testvérként egymásért, közös a jövőnk, és osztozunk az együttélés felelősségében;
 • hogy az emberi méltóság az alapvető emberi jogok, és a vallásszabadság minden ember elidegeníthetetlen joga;

Közös elhatározással kijelentjük, hogy

 • határozottan elítélünk minden pusztítást és kegyetlenséget, a kirekesztés és a hátrányos megkülönböztetés – különösen a keresztyénellenesség, az antiszemitizmus – valamennyi nyílt vagy burkolt megjelenési formáját; megerősítve, hogy az emberiség elleni elévülhetetlen bűnök – mindenek előtt a fasizmus és a kommunizmus bűntettei – nem merülhetnek a feledés homályába, ahogy a jót, úgy az emberellenes történéseket is meg kell tanítanunk az utánunk következő nemzedékeknek, mert csak így érhetjük el, hogy azok ne ismétlődhessenek;
 • ezért a társadalom különböző fórumain hangsúlyozzuk az erkölcsi normák határozott megvédésének szükségességét, felhívjuk a figyelmet a passzív, állásfoglalás-mentes, a mindennapok kritikus kérdéseit figyelmen kívül hagyó magatartás beláthatatlan következményeire;
 • nélkülözhetetlennek tartjuk a különböző vallási közösségek közötti kapcsolatok keresését és ápolását, a párbeszéd kultúrájának szünet nélküli fenntartását, művelését;
 • feladatunknak tekintjük, hogy a hívő emberek – hívő családok – hívő közösségek élete, mindennapi munkája a társadalmi jelenségek megértésére irányuló etikai érvrendszere széles körben ismertté váljék, hozzájárulva az emberi közösség békéjéhez és az egyes ember értékrendjéhez;
 • óva intünk az erőszakos szekularizáció és a vallási közömbösség eszményítésétől, amelynek egyre növekvő káros hatása van Európa országaiban, ezért feladatunknak valljuk, hogy a vallási közösségeink értékrendjeikkel járuljanak hozzá társadalmunk építéséhez;
 • emlékeztetünk annak fontosságára, hogy az európai vallási közösségek közös tapasztalatukra hagyatkozva, a vallások alapvető erkölcsi jó figyelembevételével építsék a kontinens jövőjét;
 • valljuk vallási meggyőződésünket a szekuláris és a hitét vesztett, önzésre alapozott világban az önkéntes jóság cselekedeteivel és a szeretetből fakadó őszinte beszéd, barátság és tisztelet elsőbbségét az emberek közti kapcsolatokban;
 • kiállunk a nemzetünk egysége, a vallásos értékrendünk elfogadottságának növelése, a határokon átnyúló vallásközi párbeszéd gyakorlása, a zsidók és a keresztények közötti testvéri együttgondolkodás mellett.

Mindehhez kérjük a Mindenható világosságát, segítségét és áldását!

Kecskemét, 2022. március 22. / 5782. Ádár II. hónap 19. napja 

 • Balogh Zoltán, Református püspök, Zsinat lelkészi elnöke
 • Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi Püspökség püspöke
 • Dr. Lomnici Zoltán, Emberi Méltóság Tanács elnöke
 • Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek
 • Kocsis Fülöp, Görögkatolikus metropolita
 • Dr. Mészáros Kálmán, Baptista lelkipásztor, rektor
 • Dr. Feldmájer Péter, Mazsihisz Közép-Magyarország Területi Csoport elnöke
 • Kondor Péter, Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke elnöke
 • Prof. Dr. Róna Tamás, főrabbi, Magyarhoni Zsidó Imaegylet
 • Dr. Fischl Vilmos, Evangélikus lelkész, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára
 • Dr. Korzenszky Richard, Bencés atya Tihany Bencés Apátság nyug. perjele
 • Varga Nándor Református elnöklelkész
 • Weisz Péter, Barankovics István Izraelita Műhely elnöke
 • Papp János, Magyarországi Baptista Egyház elnöke, lelkész
Megszakítás