Szakmai életjrajz

 

Prof. Em. Dr. Veres Sándor Péter tanszékvezető egyetemi tanár

1947. május 22-én született Balmazújvároson. A budai II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán folytatta tanulmányait és szerzett klinikai pszichológusi diplomát. 2006-ban TCMI (Bécs) gyakorlati teológia szakon MA diplomát szerzett.

Egyetemi tanulmányai idején az MTA Szociológiai Intézetében folyó társadalomtudományi kutatásokban vett részt, majd 1974-től az MTA Pszichológiai Intézetének Személyiséglélektani Osztályán volt kutató. 1982-ben kutatói ösztöndíjon Finnországban, a University of Helsinki pszichológiai tanszékén (Prof. Dr. Kulervo Rainio vezetésével) folytatta pályájára való felkészülését. 1984-85 között Kulcsár Kálmán (az MTA főtitkára) megbízásából a migráció témakörében országos hatókörű kutatást irányított. 1995-ben két hetes amerikai tanulmányúton vett részt a CBMCI éves konferenciáján, valamint az USA tagszervezet rendezésében tartott keresztény vezetéstudományi kurzuson. 1995-ben Az informális hatalom elmélete és vizsgálati technikája című értekezésével a pszichológia tudomány kandidátusi címet (CSc) szerezte meg. Munkájában feltárta az un. nem hivatalos hálózatok hierarchikus szerveződésének természetét s kijelölte a korabeli társadalomtudományi elméletek rendszerén belül annak helyét. Húsz éven át folyó empirikus kutatásait különféle intézmények (oktatási, üzemi, közigazgatási, kutatóintézeti stb.) kapcsolatrendszereinek a feltárásával végezte.  Munkája bevezetésében felhívta a figyelmet arra, hogy a társadalomtudományi tények új megvilágításba kerülnek, ha az értelmezésükben a kijelentést és annak hatásrendszerét számba veszik. Új felismeréseinek konzekvenciájaként radikális pályamódosítást hajtott végre a pszichológiai jelenség teológiai értelmezése, a teológia tudományán belül pedig az un. bibliai lélektan lehetőségének a kidolgozása irányába. Eredményeiről tanulmánykötetekben (A hiererachikus szociometria vázlata /szerk Dienes Erzsébet/ MLKT, Budapest 1997; Azonosság és különbözőség /szerk. Erős Ferenc/ Scientia Humana, Budapest, 1996) folyóiratokban (Valóság, Pszichológia, Theológiai Szemle, Magyar Szemle, Élet és Irodalom, Nagyítás, valamint a Veritas et Vita hasábjain), illetve nemzetközi és hazai konferenciákon (Cheiron Europe konferenciák: Budapest, Weimar, Groningen, Madrid, Párizs, 1988-1995; Magyar Pszichológiai Társaság nagygyülései 1975-1996 illetve Challenges for commited Christians in Communication nemzetközi konferencia, Ede, 2002) valamint ezek köteteiben számolt be. A biblikus megközelítés megismerése által lelkigondozó-pszichológusi gyakorlata radikálisan megváltozott, közösségépítő- illetve szervezetfejlesztési projektekben eme szemléletének gyakorlati megvalósítására törekszik.

Pályamódosítása első lépéseként 1996-tól az ETHOS evangéliumi lap munkatársaként helyezkedett el, majd 1997-től a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Dr. Buda Béla irányította Kommunikáció Tanszék adjunktusaként az egyházi szervezeti kommunikáció specializáció szakfelelőse lett. 2005-től teljes állásban a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető egyetemi tanáraként folytatta 1993 óta ott is végzett oktatói-kutatói munkáját.

2005-ben a főiskola Kutatóintézetének igazgatásával bízták meg, illetve a BTA Szenátusának alelnökévé választották. Ekkortól kutatásainak iránya a teológia és a pszichológia tudományelméleti alapjainak tisztázása felé fordult. Az egymástól elszakadtan művelt tudományágak között, a kijelentés egységének szellemisége hátterén az érintett tudományok közötti hídépítés került kutatói erőfeszítéseinek homlokterébe. 

Eddigi munkahelyei, beosztásai

 • 1975 – 1996: tud. kutató MTA Pszichológiai Intézete
 • 1996 – 1997: szerkesztőségi munkatárs ETHOS keresztyén családi magazin 
 • 1997 – 2003: egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem Kommunikáció Tanszék
 • 2001 – 2005 : főiskolai tanár,  Baptista Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai És Neveléstudományi  és Missziológiai Tanszék
 • 2005 –:  egyetemi tanár, Baptista Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai És Neveléstudományi  és Missziológiai Tanszék illetve a Baptista Teológiai Kutatóintézet igazgatója

Oktatási-kutatási tevékenység

 • 1975  –  1996:   MTA Pszichológiai Kutatóintézete, tudományos kutató
 • 1989 – 1992:  A Magyarországi Református Egyház Tábita Diakónusképző Intézetének tanára
 • 1992 – 1994:  A Budapesti Református Teológia óra adó tanára
 • 1993 – 2003:  A Baptista Teológiai Akadémia óraadó tanára
 • 2005 –:           a Baptista Teológiai Kutatóintézet igazgatója

Nemzetközi tudományos (szakmai) életben való részvétele

 • Magyar Pszichológiai Társaság tagja 1980 (www.mpt.hu)
 • 2008-2011: a Magyar Akkreditációs Bizottság Hit és Vallástudományi Szakbizottságának tagja (www.mab.hu)
 • ESHHS-CHEIRON Europe Európai Pszichológiatörténeti Társaság 1990-2006 (www.psych.yorku.ca/orgs/cheiron/)
 • KEVE Társaság vezetőségi tagja  1994-2004 (www.keve.org)
 • Bibliai Házassággondozó Szolgálat tagja (1998-2013) elnök 2003-2005 (www.bhsz.hu)

Fontosabb publikációk és előadások

Önálló kötet:

Az informális hatalom elmélete és vizsgálati technikája  Kandidátusi értekezés (kézirat)  Budapest: MTA Könyvtára, 1993. 247.o.

A hierarchikus szociometria vázlata (szer. Dienes Erzsébet) Szociálpszichológiai módszerek, 2. kötet Munkalélektani Koordináló Tanács, Budapest, 1987, 62.o.

Fordítás:

Robert S. McGee, Johnny és Sallie Jones: A keresztény önbecsülés (Search for Significance)

LifeWay Press Nashville, Tenesse 1995 (fordítás Tóth Péterrel közösen)  (házi jegyzet), BTA, Budapest, 2006. 114. o.

Kötetben megjelent tanulmányok:

Ügyelj arra! Tehetséggondozás – posztmodern időkben  Református Pedagógus identitás I. (szerk.: Pompor Zoltán) Reformatus Pedagógiai Intézet, Budapest, 2008.  63-67 o.

Elhagyottak és megtaláltak : egyén és közösség antinómiái  In: A baptista ekkléziológia alapjai és újkori kihívásai (szerk.: Dr. Almási Tibor) Baptista Teológiai Akadémia, 2007, 11-39.o.

Biblical view on self-concept (group-work in traning for communication)

in:  „Challenges for committed Christians in Communication” (ed. Peter Blokhuis and Ton Veen) Proceedings of the International Connference on Ethics in Communication, Ede 2002, Hollandia, 43- 58 pp.

A gondolkodás csapdái: idividualizmus vagy altruizmus, In: Utak és lehetőségek az egyenlő esélyek megteremtésére,  (szerk.: Németh György) Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán, Budapest, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2002, 157-165. old.


Előszó  
Everett Worthington: Lelkigondozói ÁBC című könyvéhez, Harmat Könyvkiadó, 2002

Előszó  Volkhard és Gerlinde: Boldogság és hűség egy életen át… Házasság és család a Szentirás fényében. Evangéliumi Kiadó, Budapest, 1998, 5-7.

A migráció és a mobilitás pszichológiai konzekvenciái a mai magyar társadalomban In: “Közösségi mentálhigiéne” (szerk. Gerevich József) Gondolat Könyvkiadó, 2. kiadás, Budapest, 1997, 71-85.

Identitás válsága és a “lélek nyugalma” In: Erôs Ferenc (szerk.) Az azonosság és különbözőség, Scientia Humana, Budapest, 1996, 25-56. (Kapás Istvánnal):

Fairbairn and the moral dimension  In: 13 th CHEIRON Europe Annual Conference 7-11 September, Université René Descartes Institute de Psychologie 1994, Paris, 347-355. pp.

A szülô – gyermek kapcsolat etikája In: Családpedagógiai ismeretek (Családpedagógiát befolyásoló tudományközi kapcsolatok) II. kötet (szerk: Csizmadia Ferencné), 1993, Budapest, Budapesti Tanítóképző Fôiskola, 96-100.o.

Identitás és örök értékek In: A identitás korszerű problémái (összeállította: dr. Erôs Ferenc), 1993, Budapest  MTA Pszichológiai Kutatóintézet Társadalomlélektani Csoport, 101-113.o

Interpretation of Freud’s seduction‑theory in Fairbairn’s theoretical system In: Eleventh European CHEIRON Conference, 1992, Groningen, ed. Pieter J. van Strien, 292‑304. pp. (Kapás Istvánnal)

Contributions to connection of psychoanalysis with Christian ideology In: New Studies in the

History of Psychology and the Social Sciences (ed. H. Carpintero at al.) Revista de

Historia de la Psicología‑Monographs 2. Valencia, 1990, 345‑352. pp. (Kapás Istvánnal)

Interpretation of Freud’s seduction‑theory in Fairbairn’s theoretical system In: Eleventh European CHEIRON Conference, 1992, Groningen, ed. Pieter J. van Strien, 292‑304. pp. (Kapás Istvánnal)

About the presence‑mood In: Psychological development and Personality formativ processes  (ed.: Jarmila Kotáskova) Institute of Psychology, 1992, Prague, 360‑365. pp.

A cigány származás, mint az állami gondozásba vételt valószínűsítő körülmény In: Cigánylét (szerk. Utasi Ágnes és Mészáros Ágnes) MTA Politika Tudományok Intézete, Budapest, 1991, 229‑253.o.

Some psychological and economical aspects of the life of worker’s hostel (in: H. Brandstatter E. Kirchler (ed.) Economic Psychology, IAREP Annual Colloquium, Linz, 1985, R. Prauner Verlag, 477-488 pp.)

Tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányok

Jetró tanácsa és a csoportgondolkodás, Veritas et Vita, 2013/1-2. 39-60. old.

Kísérlet a csoportgondolkodás teológiai értelmezésére, Veritas et Vita, 2011/2. 3-24. old.

Engedjétek hozzám a gyermekeket, Veritas et Vita, 2011/2. 3-24. old.

Ingatag valóságok,  Veritas et Vita, 2011/1. 67-80. old.

Ki is az „az egyáltalán nem irgalmas samaritánus”?, Veritas et Vita, 2011/1. 33-42. old.

Fogyasztói és a termelői megelégedettség értelmezése,  Magyar Minőség X. 2001. 10. 23-26. (Dr. Veress Gáborral – Dr. Kovács Károllyal – Dr.Almási Tiborral)

Freud eszméinek fogadtatása a két világháború közötti magyarországi katolikus irodalomban (Kapás Istvánnal) In: Pszichológia, 1995 (2) 257-276.

A lélekmentés felelőssége Magyar Szemle, 1994 szeptember új folyam III. 9. 961-976. (Kapás Istvánnal)

Törvény elôtt, törvény után … (A személyiség fairbairni tárgykapcsolat-elmélete) (Kapás Istvánnal) Pszichológia, 1994, (14) 2. 269-285.

A lelki élet problémáinak pszichológián túli megoldásairól (Tűnődések Martin L. Gross könyve fölött arról, hogy neurotikus‑e korunk embere) Theologógiai Szemle  1992 (XXXV) 2, 100‑106. (Kapás Istvánnal)

A freudi csábításelmélet újraértelmezésének lehetőségei (Kapás Istvánnal) In: Pszichológia, 1992, (12) 2, 249-285.

Fairbairn és a csábításelmélet újraértelmezése (Kapás Istvánnal) In: Pszichológia, 1992,  (12) 3, 411-428.

A lelki élet problémáinak pszichológián túli megoldásairól (Tűnődések Martin L. Gross könyve fölött arról, hogy neurotikus‑e korunk embere) (Kapás Istvánnal) Theológiai Szemle  1992 (XXXV) 2, 100‑106.

Pszichoanalízis és kereszténység : Az értelmezés lehetőségei Fairbairn tárgy-kapcsolat elméletében (Kapás Istvánnal), Theológiai Szemle, 1991, 34,5. 289-301.

A képzettségi hátrányok okai az állami gondozottak körében (Brezovszky Lászlóval) Gyermek‑ és Ifjúságvédelem, 1989 (1‑2) 67‑78.

Emberkép – dogmák nélkül: Avagy gyógyítható-e a skizoid beteg pszichoterápiával (W. Fairbairn tárgykapcsolat elmélete) (Kapás Istvánnal)  Pszichológia, 1988/8/3. 379-408

 

Az EVIG Kismotorgyár történetének szociálpszichológiai rekonstrukciója, SZEKI Tájékoztató, 1984, 7/4, 39-73

Magatartási beállítottságok a technikai-technológiai korszerűsítés folyamatában, Ipargazdaság, 1983, 35/május 37-39.

A munkásszálló kérdőjelekkel. Valóság. 1979/22/4:66-79.

Towards a social psychology of personality: Development and current perspectives of school of social psychology in Hungary. Social Science Information, 1979/18/1. 137-166.

Garai, L. – Erős, F. – Járó, K. – Köcski, M. – Veres, S:

Falusi lányok Pesten. Egy közművelődési kísérletről,(Mátyus Alizzal)  Valóság, 1976 (19)1: 97-107.

Kultúra és szobaközösség (Mátyus Alizzal) Kultúra és Közösség, 1975. No. 2-3. pp. 150-163.


Cikkek:

Hihetünk-e abban, ami nincs?  NAGYITÁS interjú II.évf. 19. szám 2010 május 12.

Könyvismertetés Dr. Czeglédi János: A kibogozott gordiuszi csomó, Stratégiai Kutató Intézet, 2006; Igazgatási robotika – Pro Die Kiadó, 2006  in: Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele 17. szám /XVI. évfolyam | 2006. szeptember 26. 10-11 old.

Szeretet félelemből: A szektákról a szociológia és a társadalomlélektan tükrében /Váczi Gábor interjúja Veres Sándorral. Új Magyarország, 1993, március 23. 12.

A képzettségi hátrányok okai az állami gondozottak körében, Gyermek‑ és Ifjúságvédelem, 1989 (1‑2) 67‑78. ,(Brezovszky Lászlóval)

Investment in cross-sectoral advenced quality assurence services enabling computer-aided implementation of and compliance with regulations (director: dr. János Czeglédi)(coordinating: datum originating and feedback) Advanced Quality Management Associates International Prospectus 2002

Az utolsó mohikánok: Beszélgetés a gyári értékekről. Javorniczky I. interjúja Veres Sándorral. Élet és Irodalom, 1985. ápr. 26. 7.

Total Page Visits: 860 - Today Page Visits: 1